Dodatek energetyczny

Home / Formy pomocy / Dodatek energetyczny

1. Informacje ogólne dla klienta

Dodatek energetyczny przysługuje osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy i która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej, a także zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Osobę taką zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2013 poz. 984) nazwano odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. Wypłacony w 2014 r. dodatek energetyczny jest zwolniony z opodatkowania.

 

=Dział ds. Dodatków Mieszkaniowych informuje, iż w dniu 27 kwietnia 2018 Minister Energii ogłosił w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” wysokość dodatku energetycznego obowiązującą od dnia 1 maja 2018 do dnia 30 kwietnia 2019, który wynosi:

  • 11,35 zł miesięcznie dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną
  • 15,77 zł miesięcznie dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób
  • 18,92 zł miesięcznie dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

2. Formularze do pobrania

1. Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego.pdf
2. Wzór zaświadczenia o uregulowaniu dopłat do czynszu.pdf

3. Sprawę załatwia

Dział ds. Dodatków Mieszkaniowych

Opracował: Dział ds. Dodatków Mieszkaniowych, stan na dzień 23-05-2018