Pomoc społeczna

Home / Formy pomocy / Pomoc społeczna

Świadczenia z pomocy społecznej

1. Kryteria przyznawania świadczeń
2. Praca socjalna
3. Bilet kredytowany
4. Składka na ubezpieczenie zdrowotne
5. Składka na ubezpieczenie społeczne
6. Pomoc rzeczowa – węgiel z dowozem do miejsca zamieszkania
7. Sprawienie pogrzebu
8. Poradnictwo specjalistyczne
9. Zespół Profilaktyki Rodzinnej
10. Interwencja kryzysowa
11. Zespół Oparcia Społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego
12. Schronienie
13. Posiłek – obiady dla dzieci w wieku szkolnym
14. Posiłek – obiady barowe dla dorosłych
15. Dystrybucja żywności – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018
16. Niezbędne ubranie – pomoc rzeczowa (odzież, obuwie, pościel, koce)
17. Usługi pralnicze
18. Usługi opiekuńcze
19. Specjalistyczne usługi opiekuńcze
20. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
21. Mieszkania chronione treningowe dla osób przygotowujących się do usamodzielnienia
22. Mieszkanie chronione treningowe dla matek z dziećmi opuszczających placówki wsparcia
23. Mieszkania chronione – lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych, w szczególności dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej
24. Mieszkania interwencyjne dla osób po zdarzeniach losowych lub sytuacjach kryzysowych
25. Mieszkania chronione wspierane dla osób z zaburzeniami psychicznymi
26. Mieszkania chronione wspierane dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz lokale aktywizujące
27. Mieszkania chronione dla osób bezdomnych
28. Przyznawanie miejsca w środowiskowym domu samopomocy typu A, B, C
29. Kierowanie i umieszczanie osób w domu pomocy społecznej
30. Kierowanie osób do Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku