Serdecznie witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.
Zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi formami naszej działalności świadczonymi na rzecz osób potrzebujących. Tu znajdziecie Państwo wszelkie informacje, wskazówki i porady.

 

Życzenia Świąteczne

 

 

„Program wyrównywania różnic między regionami III”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, w imieniu Gminy Kielce informuje, że istnieje możliwość przystąpienia do „Programu wyrównywania różnic między regionami III” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


 

W ramach programu realizowane będą następujące obszary:

1)      Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych damach samopomocy w zakresie umożliwiania osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. Do realizacji nie mogą być przyjęte projekty dotyczące likwidacji barier w budynkach wybudowanych i użytkowanych przed dniem 01.01.1995r. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 150 000,00 zł na każdy projekt, nie więcej niż 30% kosztów realizacji projektu.

2)      Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych. Dofinansowaniem objęta jest część kosztów utworzenia spółdzielni socjalnych w zakresie adaptacji pomieszczeń oraz wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 34 000,00 zł na każde nowo utworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na trym stanowisku, nie więcej niż 70% kosztów realizacji projektu.

3)      Obszar D – likwidacja barier transportowych w warsztatach terapii zajęciowej lub placówkach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzonych przez organizację pozarządowe, gminy lub powiaty.

Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do:

-           80 000,00 zł w przypadku mikrobusów 9-cio miejscowych specjalnie przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach    inwalidzkich,

-           70 000,00 zł dla pozostałych samochodów zwanych „mikrobusami”, które w wersji  standardowej są samochodami  9-cio miejscowymi,

-           250 000,00 zł dla autobusów.

Maksymalne dofinansowanie nie może przekroczyć 60% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 70% w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej.

4)  Obszar  E – dofinansowanie  wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji  osób niepełnosprawnych. Maksymalna  wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi 9 000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych, przy czym maksymalne dofinansowanie na pokrycie wkładu własnego nie może przekroczyć 25% kosztów całkowitych realizacji projektu.

5) Obszar  G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych /refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, datacje dla osób niepełnosprawnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej/.

Warunkiem udziału w programie jest nieposiadanie:

1)        wymagalnych zobowiązań wobec PFRON,

2)        zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON,

3)        wymagalnych zobowiązań wobec ZUS i US,

4)        wymagalnych zobowiązań wobec Gminy.

Dofinansowanie projektów może być udzielone projektodawcom jedynie w przypadku  zgodności tych projektów ze Strategią rozwiązywania problemów społecznych dla Miasta Kielce na lata 2014 – 2020.

Projektodawcy, którzy chcą uczestniczyć w programie składają wnioski do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Studzienna 2, Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych w następujących terminach:

- w przypadku obszarów B, C, D i G do 08.04.2016 r.(dotyczy jednostek podległych Gminie Kielce oraz organizacji pozarządowych)

- w przypadku obszaru E do 31.10.2016 r.(dotyczy jednostek podległych Gminie Kielce)

Wnioski, które należy składać do MOPR w Kielcach są dostępne w formie papierowej w siedzibie Ośrodka oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej www.mopr.kielce.pl. w zakładce formularze i druki do pobrania

Organizacje pozarządowe, które chcą uczestniczyć w programie w obszarze E składają wniosek  bezpośrednio do Oddziału Świętokrzyskiego PFRON, Al. IX Wieków Kielc 3,
25-516 Kielce w terminie do 30.11.2016 r.

Wniosek jest dostępny na stronie internetowej PFRON jako załącznik nr 6 do procedur.

Wszystkie informacje dotyczące programu (w tym: założenia programu, kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu, procedury, zasady) oraz formularze i załączniki na temat realizacji programu w 2016 roku są zamieszczone na stronie internetowej www.pfron.org.pl. Prosimy projektodawców o zapoznanie się z nimi.

 

 

 

 

 

 

Program „STOP DLA CZADU”.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach jest realizatorem Programu ochrony mieszkańców Kielc przed zatruciami tlenkiem węgla „STOP DLA CZADU” Program adresowany jest do wszystkich mieszkańców gminy Kielce. Udział w programie jest dobrowolny i polega na zamontowaniu czujników tlenku węgla w budynkach /lokalach/ mieszkalnych, w których używane są urządzenia grzewcze z otwartą komorą spalania. Czujniki tlenku węgla będą rozprowadzane, instalowane i uruchamiane przez strażników Straży Miejskiej w Kielcach. Finansowanie „Programu ochrony mieszkańców Kielc przed zatruciami tlenkiem węgla”odbywać się będzie w całości ze środków własnych miasta Kielce. Realizacja programu będzie prowadzona przy współpracy z Miejskim Zarządem Budynków, Spółdzielniami Mieszkaniowymi i Komendą Miejskiej Państwowej Straży  Pożarnej w Kielcach.

Wszystkich chętnych zainteresowanych wzięciem udziału w programie prosimy o osobiste lub telefoniczne zgłaszanie się do dnia 15 kwietnia 2016 roku do właściwych ze względu na miejsce zamieszkania spółdzielni mieszkaniowych /wspólnot/ lub do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Studzienna 2, pokój 34 i 36, tel. /41/ 331-25-24, 362-68-88 w. 245 i 246.

Uchwała Nr XXI 417 z dnia 18 lutego 2016 roku