Świadczenia z pomocy społecznej

Kierowanie osób do Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku

 

1. Informacje ogólne dla klienta

1)      Prawo do umieszczenia w Krajowym Ośrodku Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla osób chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku, przysługuje osobie chorej na SM, wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

2)      Wyżej wymienioną osobę, kieruje się do Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla osób chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

3)      Osoba wymagająca wzmożonej opieki medycznej kierowana jest na podstawie art. 33a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.) do zakładu opiekuńczo-leczniczego lub pielęgnacyjno-opiekuńczego.

4)      W przypadku gdy osoba bezwzględnie wymagająca pomocy lub jej przedstawiciel ustawowy nie wyrażają zgody na umieszczenie w ww. Ośrodku lub po umieszczeniu wycofają swoją zgodę, ośrodek pomocy społecznej lub ośrodek są obowiązane do zawiadomienia o tym właściwego sądu, a jeżeli osoba taka nie ma przedstawiciela ustawowego lub opiekuna – prokuratora.

5)      Krajowy Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla osób chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających, zwanych dalej „mieszkańcami domu”.

6)      Organizacja Ośrodka, zakres i poziom usług świadczonych uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

7)      Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca, który ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

8)      Wydatki związane z zapewnieniem całodobowej opieki mieszkańcom oraz zaspokajaniem ich niezbędnych potrzeb bytowych i społecznych w całości pokrywa dom pomocy społecznej.

9)      Dom pomocy społecznej umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów.

10)   Dom pomocy społecznej pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

11)   Dom pomocy społecznej może pokryć wydatki ponoszone na niezbędne usługi pielęgnacyjne w zakresie wykraczającym poza uprawnienia wynikające z przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

12)   W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

13)   Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

 

 

2. Zapoznaj się z:

 

3. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej

Pomoc adresowana jest przede wszystkim do osób chorych na stwardnienie rozsiane wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.

 

4. Zasady odpłatności

1)      Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca.

2)      Pobyt w rodzinnym domu pomocy jest odpłatny do wysokości odpowiadającej poniesionym miesięcznym wydatkom ustalonym w umowie dotyczącej prowadzenia rodzinnego domu pomocy zawartej między gminą a osobą fizyczną albo organizacją pożytku publicznego, prowadzącymi rodzinny dom pomocy.

3)      Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca:

 • w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym – ustala wójt (burmistrz, prezydent miasta) i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku;
 • w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym – ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku;
 • w regionalnym domu pomocy społecznej – ustala marszałek województwa i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

4)      Ogłoszony średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej, stanowi podstawę do ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane ogłoszenie. Do tego czasu odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej ustala się na podstawie ogłoszenia z roku poprzedniego.

5)      Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

 • mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
 • małżonek, zstępni przed wstępnymi,
 • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej, przy czym osoby i gmina nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

6)      Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

a)      mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu;

b)      małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
 • w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;

c)       gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt. a i b.

7)      W przypadku niewywiązywania się osób z obowiązku opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków.

8)      Dochód mieszkańca domu podejmującego pracę ze wskazań terapeutyczno-rehabilitacyjnych lub uczestniczącego w warsztatach terapii zajęciowej, stanowiący podstawę naliczania opłaty, zmniejsza się o 50% kwoty otrzymywanej z tytułu wynagrodzenia za tę pracę lub o kwotę odpowiadającą wysokości kieszonkowego wypłacanego z tytułu uczestnictwa w tych warsztatach.

 

5. Podstawa prawna:

 • Art. 7, art. 36 ust. 2 lit. o, art. 54-66 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.);

 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 23 sierpnia 2012 r. poz. 964).

 

6. Tryb udzielania świadczenia z pomocy społecznej

Składa się z następujących etapów:

1)      Złożenie wniosku o udzielenie pomocy:

 • osobiste, pisemne lub telefoniczne zgłoszenie osoby ubiegającej się o pomoc do pracownika socjalnego (zgłoszenie może nastąpić z urzędu lub może go dokonać przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za zgodą ubiegającego się o pomoc);

2)      Sporządzenie wywiadu środowiskowego i planu pomocy:

 • rozeznanie przez pracownika socjalnego sytuacji osobistej i rodzinnej osoby ubiegającej się o pomoc społeczną, tj. przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania klienta;
 • złożenie wniosku przez pracownika socjalnego z właściwego ze względu na zamieszkanie rejonu opiekuńczego o przyznanie świadczenia w formie skierowania do Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla osób chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku, zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie o braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę,
 • opracowanie planu pomocy.

3)      Sporządzenie decyzji i wydanie jej osobie ubiegającej się o pomoc społeczną.

 

7. Tryb załatwienia sprawy

 • Decyzja administracyjna o skierowaniu do domu pomocy społecznej

 • Decyzja administracyjna ustalającą opłatę za pobyt w Ośrodku

 

Decyzję o skierowaniu do KOMR wraz z kompletem dokumentów ośrodek pomocy społecznej przekazuje do:

 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
  Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej
  ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
  tel.: 22 597 99 32

 

8. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Odwołanie od decyzji w sprawie świadczeń pomocy społecznej może złożyć również inna osoba za zgodą osoby ubiegającej się o świadczenie.

 

9. Wymagane dokumenty:

Do Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane kieruje się na podstawie:

 • pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do Ośrodka,
 • rodzinnego wywiadu środowiskowego, przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej,
 • opinii ośrodka pomocy społecznej, dotyczącej stopnia sprawności psychofizycznej kierowanej osoby,

 • decyzji o wysokości renty lub zaświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie do Ośrodka,

 • wyrażenie zgody na ponoszenie odpłatności za pobyt w Ośrodku (opłatę ponosi mieszkaniec w wysokości 70% własnego dochodu),
 • ankieta – test funkcjonalny i badanie neurologiczne.

 

10. Załączniki do pobrania:

 1. Umowa o ponoszenie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej
 2. Zaświadczenie

 

12. Sprawę załatwia:

 • Dział ds. Instytucjonalnej Pomocy Osobom Starszym
  ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce, pokój nr 17
  tel.: 41 331 25 24 wew. 229, 241
  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Opracował:

 • Dział ds. Instytucjonalnej Pomocy Osobom Starszym, stan na dzień 10-02-2017 r.
 

Kierowanie i umieszczanie osób w domu pomocy społecznej

 

1. Informacje ogólne dla klienta

1)      Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej lub rodzinnym domu pomocy przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

2)      Wyżej wymienioną osobę, kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej lub rodzinnego domu pomocy, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

3)      W przypadku gdy przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej danego typu zlokalizowanym najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej wynosi ponad 3 miesiące, ww. osobę, kieruje się na jej wniosek do domu pomocy społecznej tego samego typu zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, w którym przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie jest krótszy niż 3 miesiące.

4)      W przypadku gdy osoba bezwzględnie wymagająca pomocy lub jej przedstawiciel ustawowy nie wyrażają zgody na umieszczenie w domu pomocy społecznej lub po umieszczeniu wycofają swoją zgodę, ośrodek pomocy społecznej lub dom pomocy społecznej są obowiązane do zawiadomienia o tym właściwego sądu, a jeżeli osoba taka nie ma przedstawiciela ustawowego lub opiekuna – prokuratora.

5)      Dom pomocy społecznej oraz rodzinny dom pomocy  świadczą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających, zwanych dalej „mieszkańcami domu”.

6)      Organizacja domu pomocy społecznej oraz rodzinnego domu pomocy , zakres i poziom świadczonych usług uwzględniają w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

7)      Dom pomocy społecznej może również świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim niezamieszkujących.

8)      Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na następujące typy domów, dla:

 • osób w podeszłym wieku;
 • osób przewlekle somatycznie chorych;
 • osób przewlekle psychicznie chorych;
 • dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;
 • dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;
 • osób niepełnosprawnych fizycznie;
 • osób uzależnionych od alkoholu.

9)      Pobyt w domu pomocy społecznej  jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca, który ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

10)      Wydatki związane z zapewnieniem całodobowej opieki mieszkańcom oraz zaspokajaniem ich niezbędnych potrzeb bytowych i społecznych w całości pokrywa dom pomocy społecznej.

11)      Dom pomocy społecznej umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów.

12)      Dom pomocy społecznej pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

13)      Dom pomocy społecznej może pokryć wydatki ponoszone na niezbędne usługi pielęgnacyjne w zakresie wykraczającym poza uprawnienia wynikające z przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

14)      W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

15)      Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

16)      Pobyt w rodzinnym domu pomocy jest odpłatny do wysokości odpowiadającej poniesionym miesięcznym wydatkom ustalonym w umowie dotyczącej prowadzenia rodzinnego domu pomocy zawartej między gminą a osobą fizyczną albo organizacją pożytku publicznego, prowadzącymi rodzinny dom pomocy.

17)      Opłatę z tytułu pobytu w rodzinnym domu pomocy wnosi się do kasy gminy lub na rachunek bankowy gminy.

18)   Przy ustalaniu opłaty z tytułu pobytu w rodzinnym domu pomocy stosuje się odpowiednio art. 61 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

 

2. Zapoznaj się z:

 

3. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej

Pomoc adresowana jest przede wszystkim do osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.

 

4. Zasady odpłatności

1)      Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca.

2)      Pobyt w rodzinnym domu pomocy jest odpłatny do wysokości odpowiadającej poniesionym miesięcznym wydatkom ustalonym w umowie dotyczącej prowadzenia rodzinnego domu pomocy zawartej między gminą a osobą fizyczną albo organizacją pożytku publicznego, prowadzącymi rodzinny dom pomocy.

3)      Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca:

 • w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym – ustala wójt (burmistrz, prezydent miasta) i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku;
 • w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym – ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku;
 • w regionalnym domu pomocy społecznej – ustala marszałek województwa i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

4)      Ogłoszony średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej, stanowi podstawę do ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane ogłoszenie. Do tego czasu odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej ustala się na podstawie ogłoszenia z roku poprzedniego.

5)      Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

 • mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
 • małżonek, zstępni przed wstępnymi,
 • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej, przy czym osoby i gmina nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

6)      Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

a)      mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu;

b)      małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
 • w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;

c)       gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt. a i b.

7)      W przypadku niewywiązywania się osób z obowiązku opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków.

8)      Dochód mieszkańca domu podejmującego pracę ze wskazań terapeutyczno-rehabilitacyjnych lub uczestniczącego w warsztatach terapii zajęciowej, stanowiący podstawę naliczania opłaty, zmniejsza się o 50% kwoty otrzymywanej z tytułu wynagrodzenia za tę pracę lub o kwotę odpowiadającą wysokości kieszonkowego wypłacanego z tytułu uczestnictwa w tych warsztatach.

 

5. Podstawa prawna:

 • Art. 7, art. 36 ust. 2 lit. o, art. 54-66 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.);

 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 23 sierpnia 2012 r. poz. 964);
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy (Dz.U. z dnia 26 czerwca 2012 r. poz. 719).

 

6. Tryb udzielania świadczenia z pomocy społecznej

Składa się z następujących etapów:

1)      Złożenie wniosku o udzielenie pomocy:

 • osobiste, pisemne lub telefoniczne zgłoszenie osoby ubiegającej się o pomoc do pracownika socjalnego (zgłoszenie może nastąpić z urzędu lub może go dokonać przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za zgodą ubiegającego się o pomoc);

2)      Sporządzenie wywiadu środowiskowego i planu pomocy:

 • rozeznanie przez pracownika socjalnego sytuacji osobistej i rodzinnej osoby ubiegającej się o pomoc społeczną, tj. przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania klienta;
 • złożenie wniosku przez pracownika socjalnego z właściwego ze względu na zamieszkanie rejonu opiekuńczego o przyznanie świadczenia w formie skierowania do domu pomocy społecznej, zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie o braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę,
 • opracowanie planu pomocy.

3)      Sporządzenie decyzji i wydanie jej osobie ubiegającej się o pomoc społeczną.

 

7. Tryb załatwienia sprawy

 • Decyzja administracyjna o skierowaniu do domu pomocy społecznej lub rodzinnego domu pomocy

 • Decyzja administracyjna ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej lub rodzinnym domu pomocy

 • Decyzja administracyjna o umieszczeniu w domu pomocy społecznej

 

8. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Odwołanie od decyzji w sprawie świadczeń pomocy społecznej może złożyć również inna osoba za zgodą osoby ubiegającej się o świadczenie.

 

9. Wymagane dokumenty:

Do domu pomocy społecznej lub rodzinnego domu pomocy kieruje się na podstawie:

 • pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu lub jej przedstawiciela ustawowego,
 • rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej, zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie o braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę,
 • zaświadczenia lekarskiego,
 • opinii ośrodka pomocy społecznej dotyczącej stopnia sprawności psychofizycznej osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej,
 • decyzji organu emerytalno-rentowego o wysokości emerytury lub renty,
 • decyzji o przyznaniu zasiłku stałego osobie ubiegającej się o miejsce w domu pomocy społecznej,
 • zobowiązania i wyrażenia zgody na ponoszenie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej i na jej potrącanie z zasiłku stałego lub świadczenia emerytalno- rentowego.

 

10. Załączniki do pobrania:

 1. Umowa o ponoszenie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej
 2. Zaświadczenie

 

12. Sprawę załatwia:

 • Dział ds. Instytucjonalnej Pomocy Osobom Starszym
  ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce, pokój nr 17
  tel.: 41 331 25 24 wew. 229, 241
  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Opracował:

 • Dział ds. Instytucjonalnej Pomocy Osobom Starszym, stan na dzień 10-02-2017 r.
 

Jak skorzystać z pomocy wolontariusza?

Grafika: MOPR Wolontariat Kielce

 

„Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie,
ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, zatacza koło i wraca do nas”.

Flora Edwards

 

Jeśli jesteś mieszkańcem Kielc i potrzebujesz wsparcia wolontariusza skontaktuj się z pracownikiem socjalnym w rejonie Twojego miejsca zamieszkania. Jeśli po raz pierwszy zgłaszasz się o pomoc do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, pracownik umówi się z Tobą na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania Twoim lub zgłaszanej osoby potrzebującej.

W przypadku przyznania pomocy wolontaryjnej, pracownik socjalny lub asystent rodziny zgłasza zapotrzebowanie na pomoc wolontariuszy, na wniosek klienta wypełniając formularz zgłoszeniowy, który zawiera informacje, kto, w jakim zakresie i w jakim czasie potrzebuje pomocy wolontariusza oraz określenie ewentualnych konkretnych cech i umiejętności wolontariusza, jakie są wskazane przy danym typie pracy (np. płeć, wiek, wykształcenie itp.). Wypełnioną ofertę pracownik socjalny kieruje do koordynatora wolontariatu, który sprawdza zasadność wnioskowanej pomocy i na jej podstawie poszukuje ochotników do współpracy. Następnie po znalezieniu odpowiedniego wolontariusza kontaktuje się z osobą zgłaszającą i umawia pierwsze spotkanie w celu wprowadzenia wolontariusza w środowisko pracy i ustalenia zasad współpracy wolontariusza z klientem.

Jeśli chodzi o uzyskanie wsparcia dla osoby starszej lub niepełnosprawnej, pracownik socjalny po przeprowadzonym wywiadzie środowiskowym zdecyduje, jaka forma pomocy byłaby najbardziej potrzebna (np. usługi opiekuńcze, usługi pielęgnacyjne, pomoc wolontariusza). Należy podkreślić, że wolontariusze nie świadczą pomocy pielęgnacyjnej ani opiekuńczej!

W przypadku wnioskowania pomocy dla dziecka w nauce przy odrabianiu lekcji należy zauważyć, że wolontariusze pracują w systemie „jeden na jeden”, czyli jedno dziecko – jeden wolontariusz.

 

Opracował:

 • Dział Doradztwa Metodycznego i Sprawozdawczości, stan na dzień 10-02-2017 r.
 

Do kogo skierowana jest pomoc wolontariuszy?

Grafika: MOPR Wolontariat Kielce

 

„Rzetelna i wszechstronna pomoc w trudnych sytuacja życiowych,
oparta na poszanowaniu godności i wzajemnych praw”.

Misja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

 

MOPR Wolontariat Kielce adresuje swoje działania pod kątem zróżnicowanych grup beneficjentów i problemów społecznych. Oparty na strategii współpracy wolontariuszy i aktywizujących metodach dzielenia się wiedzą oraz pasją wolontariuszy, sprzyja zwiększeniu aktywności obywateli i podnoszeniu świadomości wspólnot lokalnych. Stanowi dodatkowy instrument wsparcia polityki społecznej państwa, w zakresie świadczenia pomocy społecznej potrzebującym.

Formy angażowania ochotników w działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach są bardzo różne i zależą od indywidualnych potrzeb klientów, najczęściej jednak wolontariusze świadczą pomoc na rzecz:

 • dzieci i młodzieży w zakresie: poprawy wyników szkolnych, organizacji czasu wolnego i rozwijania zainteresowań, podnoszenia samooceny dziecka oraz wzmocnienia poczucia własnej wartości;
 • osób starszych, samotnych, chorych i niepełnosprawnych w zakresie: zaspokojenia potrzeby kontaktów społecznych poprzez dotrzymywanie towarzystwa, rozmowy wspierające, odwiedziny, spacery, pomoc w drobnych czynnościach domowych, których osoba nie może samodzielnie wykonywać ze względu na wiek czy schorzenie np. przyniesienie zakupów, sprzątanie;
 • działań akcyjnych w zakresie: organizacji różnego typu imprez integracyjnych, kulturalnych, sportowych, festynów, obsługi spotkań, zbiórek żywności, przy dystrybucji paczek żywnościowych na rzecz osób potrzebujących, zbiórce nakrętek, pomocy na rzecz danej rodziny.

Potwierdzeniem rzetelności podejmowanych działań są opinie naszych wolontariuszy, pracowników socjalnych i klientów pomocy społecznej. Klienci wyrażają zadowolenie ze współpracy, w szczególności podkreślając troskę, indywidualne podejście oraz kompetencje naszych wolontariuszy.

 

Opracował:

 • Dział Doradztwa Metodycznego i Sprawozdawczości, stan na dzień 10-02-2017 r.
 

Jak zostać naszym wolontariuszem?

Grafika: MOPR Wolontariat Kielce

 

„Cóż takiego skłania wolontariusza do poświęcenia swego życia dla innych?
Przede wszystkim naturalny odruch serca, który przynagla każdego człowieka
do pomocy
drugiemu-bliźniemu. (…)
Wolontariusz, gdy bezinteresownie może dać innym coś z siebie, doświadcza radości,
która przewyższa to, co dokonał”.

Jan Paweł II

 

Wolontariuszem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach może zostać każda osoba, która zapoznała się z Programem wolontaryjnym i identyfikuje się z naszą misją i celami. Każdy, kto chce bezinteresownie, bezpłatnie i dobrowolnie poświęcić trochę swojego wolnego czasu innym. Wolontariuszem może być ten, kto chce i jest w stanie świadomie działać na rzecz innych, przy czym świadomość ta jest rozumiana jako dobry stan psychiczny, dobry stan zdrowia, który umożliwia pozytywne działanie na rzecz własnego środowiska. Chodzi tu o osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych, które ukończyły lat 18 oraz osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, które ukończyły co najmniej lat 16, po uzyskaniu zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w wolontariacie.

Przed podjęciem aktywności wolontaryjnej warto zastanowić się jakie chcesz podejmować działania jako wolontariusz.

Kandydat na wolontariusza zgłasza chęć uczestnictwa w MOPR Wolontariat Kielce poprzez wypełnienie:


Następnym krokiem jest spotkanie z koordynatorem wolontariatu, podczas którego obie strony mają możliwość poznania się, wypowiedzenia i zadania pytań. Kolejny etap to udział w szkoleniu „ABC Wolontariatu” w zakresie zasad działania wolontariatu, aspektów prawnych i organizacyjnych, bezpieczeństwa, a także praw i obowiązków wolontariusza. Po szkoleniu wolontariusz może dokonać wyboru zakresu współpracy bądź utwierdzić się, że dokonał właściwego wyboru, jeśli przyszedł z konkretną propozycją współpracy. Wolontariusz otrzymuje propozycje zadań do wykonania, jeśli je akceptuje, podpisuje porozumienie o współpracy wolontaryjnej, otrzymuje skierowanie do pracy wolontaryjnej w środowisku osoby, rodziny objętej pomocą społeczną. Ponadto wolontariusz otrzymuje:
 • legitymację – dokument, który uprawnia wolontariusza do wykonywania świadczeń wolontaryjnych z ramienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach. Legitymacja ze zdjęciem, pieczątką MOPR i datą jej ważności, służy do okazania się dokumentem na żądanie osoby objętej świadczeniami lub jej pełnomocnika, krewnych tej osoby bądź przedstawiciela MOPR. W celu wydania legitymacji wolontariusz proszony jest o dostarczenia zdjęcia o rozmiarach 3,5×4,5 cm.

W oparciu o te dokumenty wolontariusz ma prawo do uzyskania zaświadczenia o współpracy, a na żądanie także jej ocenę.

 

Opracował:

 • Dział Doradztwa Metodycznego i Sprawozdawczości, stan na dzień 10-02-2017 r.
 
Więcej artykułów…