Informacje o Ośrodku

Home / O nas / Informacje o Ośrodku

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach

Symbol: MOPR
Adres: 25–544 Kielce, ul. Studzienna 2
NIP: 959–08–30–858
Regon: 003677051
Dyrektor: Marek Scelina
Zastępca dyrektora: Magdalena Gościniewicz
Zastępca dyrektora: Dorota Ławniczak
Godziny pracy: poniedziałek 8–16
wtorek–piątek 7:30–15:30

 • +48 41 331 25 24
 • +48 41 367 69 15
 • www.mopr.kielce.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach

 • powołany został uchwałą Nr X/79/90 Miejskiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 1 marca 1990 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kielcach z późniejszymi zmianami,
 • realizuje zadnia na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1508 z pózn. zm.),
 • jest samodzielną jednostką organizacyjno-budżetową samorządu terytorialnego, podporządkowaną bezpośrednio Prezydentowi Miasta Kielce,
 • zajmuje się działaniami z zakresu pomocy społecznej i realizuje zadania własne gminy i powiatu w zakresie pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym, fakultatywnym, jak również zadania zlecone gminie i powiatowi z zakresu administracji rządowej,
 • ze względu na rodzaje zadań finansowany jest z budżetu miasta i budżetu państwa,
 • terenem działalności Ośrodka jest obszar miasta Kielce.

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać samodzielnie. Zadaniem pomocy społecznej jest również podejmowanie działań zapobiegających tym sytuacjom.

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka; podejmuje również działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia się rodzin i osób oraz ich integracji ze środowiskiem.

Pomoc społeczna polega w szczególności na

 • przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń,
 • pracy socjalnej,
 • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
 • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi, związkami wyznaniowymi oraz pracodawcami w celach wypracowania kompleksowych form pomocy dla osób i rodzin wymagających wsparcia.