Projekty

Home / O nas / Projekty
Projekt „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych realizowany przez Gminę Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach we współpracy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Wsparcia i Rozwoju Z NAMI RAŹNIEJ z Kielc, Stowarzyszeniem Działań Twórczych i Rozwoju NAWIGACJA z Kielc oraz Spółdzielnią Socjalną „Tropem Przygody”
Projekt „Planowanie i działanie – integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPSW.09.00.00, Działanie RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie realizowany przez Gminę Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL z Warszawy, Stowarzyszeniem Na Rzecz Wsparcia i Rozwoju Z NAMI RAŹNIEJ z Kielc, Stowarzyszeniem Działań Twórczych i Rozwoju NAWIGACJA z Kielc
Projekt „SAB – Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizowany przez Gminę Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach Osi priorytetowej RPSW.09.00.00, Działanie RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie
Projekt „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach z przeznaczeniem dla ofiar przemocy domowej PCK” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizowany przez Gminę Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach Osi priorytetowej RPSW.07.00.00 Sprawne usługi publiczne, Działanie RPSW.07.03.00 Infrastruktura zdrowotna i społeczna
Projekt „Przebudowa i rozbudowa Dziennego Ośrodka Socjoterapii w Kielcach przy ul. Wikaryjskiej 2” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizowany przez Gminę Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach Osi priorytetowej RPSW.07.00.00 Sprawne usługi publiczne, Działanie RPSW.07.03.00 Infrastruktura zdrowotna i społeczna
Projekt „Rozbudowa, przebudowa i doposażenie istniejącego budynku Świętokrzyskiego Klubu Abstynentów „Raj” w Kielcach w celu świadczenia kompleksowego wsparcia terapeutycznego osobom dotkniętym problemem alkoholizmu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizowany przez Gminę Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach Osi priorytetowej RPSW.07.00.00 Sprawne usługi publiczne, Działanie RPSW.07.03.00 Infrastruktura zdrowotna i społeczna
Projekt „Jestem kobietą, więc idę. Mammografia” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt „Akademia Samodzielności” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt „Modernizacja mieszkania przy ul. Sienkiewicza 23/24 w Kielcach na potrzeby mieszkania treningowego dla wychowanków pieczy zastępczej oraz modernizacja mieszkania przy ul. Sienkiewicza 23/1 w Kielcach z przeznaczeniem dla kobiet z małymi dziećmi opuszczających placówki wsparcia” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizowany przez Gminę Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach Osi priorytetowej RPSW.07.00.00 Sprawne usługi publiczne, Działanie RPSW.07.03.00 Infrastruktura zdrowotna i społeczna
Projekt Gminy Kielce „Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez adaptację budynku na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Zespołu Placówek „Kamyk” w Kielcach” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
Projekt Gminy Kielce „Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez utworzenie lokali aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
Projekt Gminy Kielce „Świat w moim domu” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka współfinansowany ze środków przez Unię Europejską Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Projekt Gminy Kielce „Okno na świat” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka współfinansowany ze środków przez Unię Europejską Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego