Samorządowy Program dla rodzin wielodzietnych Miasta Kielce

Home / Formy pomocy / Inne formy pomocy / Karta Dużej Rodziny / Samorządowy Program dla rodzin wielodzietnych Miasta Kielce

1. Informacje ogólne dla klienta

1)      Samorządowy Program dla rodzin wielodzietnych Miasta Kielce funkcjonuje od 16 sierpnia 2014 roku; został wprowadzony w życie uchwałą Rady Miasta Kielce LXIV/1114/2014 z 24 lipca 2014 r.

2)      Ważne: Dokumentem potwierdzającym uprawnienia do korzystania z Programu dla rodzin wielodzietnych Miasta Kielce jest Karta Dużej Rodziny, wydana przez Prezydenta Miasta Kielce.

2. Wykaz podmiotów i zakres wprowadzonych w Kielcach uprawnień dla rodzin wielodzietnych

 

Lp. Nazwa podmiotu Zakres uprawnień
1. Kieleckie Centrum Kultury 1)      Bezpłatny udział w imprezach biletowanych, których organizatorem jest miejska instytucja kultury/miejska jednostka organizacyjna.

2)      Bezpłatny udział w zajęciach prowadzonych przez miejskie instytucje kultury i miejskie jednostki organizacyjne, za które pobierana jest opłata.

3)      Warunkiem wstępu do obiektów oraz udziału w imprezach i zajęciach jest okazanie się przez członka rodziny wielodzietnej Kartą Dużej Rodziny wraz z dokumentem tożsamości. Dodatkowo członek zawodowej rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka, zamieszkujący poza terenem Miasta Kielce zobowiązany jest przedstawić zaświadczenie wydane przez MOPR w Kielcach.

2. Dom Środowisk Twórczych
3. Dom Kultury „Zameczek”
4. Kielecki Teatr Tańca
5. Biuro Wystaw Artystycznych
6. Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”
7. Muzeum Zabawek i Zabawy
8. Muzeum Historii Kielc
9. Wzgórze Zamkowe
10. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Wstęp bezpłatny do niżej wymienionych obiektów:

1)      Basen letni/Lodowisko

2)      Kryta pływalnia FOKA

3)      Kryta pływalnia DELFIN

4)      Kryta pływalnia ORKA

5)      Kryta pływalnia MORS

6)      Kryta pływalnia JURAJSKA

po okazaniu przez członka rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny wraz z dokumentem tożsamości.

Dodatkowo członek zawodowej rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka, zamieszkujący poza terenem Miasta Kielce, zobowiązany jest zaświadczenie wydane przez MOPR w Kielcach.

11. Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach Bezpłatne przejazdy na podstawie biletu okresowego 90-dniowego w strefie miejskiej przysługują dla trzeciego i kolejnego dziecka z rodzin wielodzietnych, zamieszkałych na terenie Miasta Kielce do ukończenia 18 roku życia, a w przypadku pobierania nauki w szkole lub w szkole wyższej – nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia.

Decyzja, które z dzieci w rodzinie wielodzietnej, otrzymają bezpłatne bilety okresowe należy do rodzica lub opiekuna.

Wydany bilet okresowy na 90 dni zachowuje ważność, pomimo iż w trakcie trwania biletu, utraci ważność Karta Dużej Rodziny.

Przy ubieganiu się o wydanie bezpłatnych biletów należy przedłożyć do wglądu:

1)      Karty Dużej Rodziny wszystkich dzieci w danej rodzinie wielodzietnej, w tym obowiązkowo Karty Dużej Rodziny dzieci, które mają otrzymać bezpłatne bilety.

2)      Legitymację szkolną lub studencką w przypadku dzieci powyżej 18. Roku życia, które mają otrzymać bezpłatny bilet.

3)      W przypadku dziecka, przebywającego w zawodowej rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka, poza terenem Miasta Kielce – zaświadczenie wydane przez MOPR w Kielcach.

W przypadku braku możliwości przedłożenia do wglądu Kart Dużej Rodziny dzieci z rodziny wielodzietnej, przebywających poza Kielcami, możliwe jest złożenie, pisemnego oświadczenia członka rodziny wielodzietnej, posiadającego pełną zdolność do czynności prawnej, o liczbie dzieci w rodzinie, posiadających Kartę Dużej Rodziny. Oświadczenie będzie podlegało weryfikacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Bezpłatne bilety okresowe dla dziecka z rodziny wielodzietnej są wydawane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach (Punkt Obsługi Pasażera, ul. Głowackiego 4).

3. Podstawa prawna

4. Sprawę załatwia

Dział Pomocy Środowiskowej, pokój nr 11, tel. +48 41 367 64 52, +48 41 367 67 19 wew. 232

Opracował: Dział Pomocy Środowiskowej, stan na dzień 18-06-2020

Skip to content