Świadczenie „Dobry start”

Home / Formy pomocy / Świadczenia rodzinne / Świadczenie „Dobry start”

1. Sprawę załatwia

Dział Świadczeń Rodzinnych, ul. Targowa 18, XII piętro, tel. +48 41 343 21 33, +48 604 767 079, +48 606 846 945 – infolinia

2. Informacje ogólne dla klienta

Świadczenie „Dobry start” wypłacane jest raz w roku w wysokości 300 zł, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego w:

 • szkole podstawowej,
 • dotychczasowym gimnazjum,
 • szkole ponadpodstawowej,
 • dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych,
 • szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,
 • młodzieżowym ośrodek socjoterapii,
 • specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,
 • specjalnym ośrodku wychowawczym,
 • ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje rodzicom, opiekunowi faktycznemu dziecka, opiekunowi prawnemu, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej, osobie uczącej się będącej osobą usamodzielnianą w rozumieniu ustawy.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że przyjmowanie wniosków rodziców  ubiegających się o pomoc z programu Świadczenie „Dobry start” oraz o zasiłek rodzinny rozpocznie się od:

 •  1 lipca 2020 w formie elektronicznej poprzez strony: emp@tia, bankowość elektroniczną oraz ZUS PUE,

 • 1 sierpnia 2020 w formie papierowej w punktach przyjęć oraz drogą pocztową.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

 • przez dziecko lub osobę uczącą się do 20 roku życia,
 • przez dziecko lub osobę uczącą się do 24 roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osobie uczącej się, będącej osobą usamodzielnianą, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 rok życia,
 • ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 rok życia w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie „Dobry start” przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 rok życia.

Świadczenie „Dobry start” nie przysługuje:

 • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,
 • na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego (zarówno w szkole podstawowej, przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego).

W przypadku dziecka przebywającego pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców, świadczenie „Dobry start” ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia.
W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka do świadczenia „Dobry start”, świadczenie to wypłaca się temu z rodziców, opiekunów prawnych dziecka, czy opiekunów faktycznych dziecka, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

Osoba, która pobrała nienależnie pobrane świadczenie „Dobry start” jest zobowiązana do jego zwrotu.

Za nienależnie pobrane świadczenie uważa się:

 • świadczenie „Dobry start” wypłacone na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą to świadczenie,
 • świadczenie „Dobry start” wypłacone mimo braku prawa do tego świadczenia,
 • świadczenie „Dobry start” wypłacone osobie innej niż osoba uprawniona do tego świadczenia, z przyczyn niezależnych od organu, który przyznał to świadczenie.

Osoba, która pobrała nienależnie pobrane świadczenie „Dobry start” jest zobowiązana do jego zwrotu.

Od nienależnie pobranego świadczenia naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie.

3. Terminy składania wniosków

 • Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry start” przyjmowane będą od 1 lipca do 30 listopada danego roku – drogą elektroniczną natomiast od 1 sierpnia danego roku do 30 listopada danego roku drogą tradycyjną, czyli w formie papierowej. Wnioski złożone po 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.
 • Ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku, przy czym w przypadku złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku w lipcu lub sierpniu, ustalenie prawa i wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do 30 września.

4. Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. 2018 poz. 1061)

5. Formularze do pobrania

1. RODO – Informacja dla wnioskodawcy.pdf
2. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start”.pdf
3. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start”.pdf

6. Sprawę załatwia

Dział Świadczeń Rodzinnych, ul. Targowa 18, XII piętro, tel. +48 41 343 21 33, +48 604 767 079, +48 606 846 945 – infolinia
Dział Opieki i Wychowania (rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze), 25–544 Kielce, ul. Studzienna 2, tel. +48 41 331 00 13 wew. 222

Opracował: Dział Świadczeń Rodzinnych, stan na dzień 18-06-2020

Skip to content