Dział ds. Dialogu Obywatelskiego

Home / O nas / Organizacja MOPR / Dział ds. Dialogu Obywatelskiego

Dział ds. Dialogu Obywatelskiego

Adres: 25–542 Kielce, ul. Bukowa 14
Telefon: +48 41 315 11 76 wew. 21, 22, 23
21 – kontrola
22 – kierownik
23 – zlecanie zadań podmiotom niepublicznym
Kierownik: Dorota Ławniczak
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 7:30–15:30

Działu ds. Dialogu Obywatelskiego – Wolontariat MOPR w Kielcach

Adres: 25–379 Kielce, ul. Mała 17/4
Kierownik: Dorota Ławniczak
Koordynatorzy: Magdalena Kowalska
Monika Kwietniewska
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 7:30–15:30
  • +48 536 926 808
  • +48 539 023 833
  • https://www.facebook.com/mopr.wolontariat.kielce

Do podstawowych zadań Działu ds. Dialogu Obywatelskiego należy

1)      Zlecanie, w imieniu miasta Kielce, zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:

a)      przygotowywanie procedur konkursowych dla podmiotów niepublicznych:

  • przygotowywanie zarządzeń w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert oraz powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych gminy na dany rok oraz ich publikacja,
  • przygotowywanie zarządzeń w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, zarządzeń w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert oraz publikacja zarządzeń,
  • przygotowywanie umów o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego z wyłonionymi organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
    i o wolontariacie,

b)      przygotowywanie miesięcznych i kwartalnych transz przyznanych kwot dotacji zawartych w umowach o realizację zadań publicznych,

c)      przyjmowanie sprawozdań częściowych oraz końcowych z realizacji zadań podmiotów niepublicznych i ich rozliczanie,

d)      bieżący nadzór finansowy i merytoryczny nad realizacją zadań przez podmioty niepubliczne, którym miasto Kielce zleciło ich realizację za pośrednictwem MOPR.

2)      Sprawowanie kontroli nad:

a)      realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez podmioty niepubliczne, którym miasto Kielce zleciło ich realizację,

b)      podmiotami pieczy zastępczej, tj. Ośrodkiem Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Kielcach, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi funkcjonującymi na terenie miasta Kielce lub świadczącymi usługi na rzecz miasta Kielce.

3)      Podejmowanie działań na rzecz rozwoju wolontariatu na terenie miasta Kielce:

a)      Realizacja wolontariatu stałego na podstawieProgramu wolontaryjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach”, w tym:

  • planowanie, koordynowanie oraz realizacja działań wolontaryjnych w obrębie świadczonych usług pomocy niematerialnej dla osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób starszych i niepełnosprawnych,
  • pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin objętych pomocą wolontaryjną we współpracy z pracownikami innych komórek organizacyjnych Ośrodka, również wspierających ww. środowiska.

b)      Współpraca z jednostkami organizacyjnymi miasta Kielce w organizacji imprez integracyjnych, rekreacyjno-sportowych, festynów promujących miasto Kielce, obsługi spotkań, zbiórek pieniężnych na terenie miasta Kielce.

c)      Współpraca i wymiana doświadczeń z innymi Centrami Wolontariatu działającymi na terenie miasta Kielce, w szczególności coroczna, wspólna organizacja Międzynarodowego Dnia Wolontariusza i Świętokrzyskiej Gali Wolontariatu.

d)      Promocja Wolontariatu Ośrodka, współtworzenie i rozwijanie grup wolontaryjnych na portalach społecznościowych.

4)      Sporządzanie sprawozdawczości z zadań realizowanych w Dziale.

Opracował: Dział ds. Dialogu Obywatelskiego, stan na dzień: 01-10-2020

Skip to content