Dział Opieki i Wychowania

Home / O nas / Organizacja MOPR / Dział Opieki i Wychowania

Dział Opieki i Wychowania

Symbol: „Op.”
Adres: 25–544 Kielce, ul. Studzienna 2
Pokoje nr: 18, 19, 20, parter
Kierownik: Izabela Aniołek
Zastępca kierownika: Iwona Bielecka
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 7:30–15:30
 • +48 41 331 25 24 – centrala
 • +48 41 331 72 58 – bezpośrednie
 • +48 41 331 00 13 – bezpośrednie
 • +48 41 331 00 13 wew. 222 – rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • +48 41 331 00 13 wew. 223 – usamodzielnienie wychowanków
 • +48 41 331 00 13 wew. 228 – kierownik działu, zastępca kierownika
 • +48 41 331 00 13 wew. 250 – odpłatności rodziców naturalnych dzieci, dłużnicy

Dział Opieki i Wychowania – Zespół Profilaktyki Rodzinnej – Asystenci Rodziny

Symbol: „Op.”
Adres: 25–533 Kielce, ul. Marszałkowska 12, I piętro
Kierownik: Izabela Aniołek
Zastępca kierownika: Iwona Bielecka
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 7:30–15:30

Do zadań Działu Opieki i Wychowania należy

1)      Organizowanie pracy z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej:

 • współudział w opracowywaniu programów wspierania rodziny i czuwanie nad ich realizacją,
 • merytoryczny nadzór nad systemem opieki nad dzieckiem i rodziną,
 • koordynowanie pracy socjalnej na rzecz rodzin z dziećmi, które zgłoszone zostały do Zespołu Profilaktyki Rodzinnej,
 • udzielanie w Zespole Profilaktyki Rodzinnej pomocy rodzinom z dziećmi w formie poradnictwa specjalistycznego oraz organizowanie grup wsparcia,
 • koordynowanie pracy z rodziną przez asystentów rodziny,
 • sporządzanie i merytoryczna obsługa umów z rodzinami wspierającymi.

2)      Organizowanie opieki i wychowania w pieczy zastępczej:

 • tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych,
 • współpraca z sądem w zakresie umieszczania dzieci w pieczy zastępczej,
 • prowadzenie rejestrów danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz o osobach pełniących te funkcje,
 • sporządzanie i merytoryczna obsługa umów zawartych z zawodowymi rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz rodzinami pomocowymi,
 • współpraca z Ośrodkiem Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Kielcach w zakresie umieszczania dzieci w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz oceny sytuacji dzieci umieszczonych w tych formach opieki,
 • kierowanie dzieci do zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka,
 • kierowanie małoletnich do instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz prowadzenie dokumentacji dzieci przebywających w tych formach opieki,
 • sporządzanie i merytoryczna obsługa porozumień oraz not księgowych w zakresie pokrywania przez miasto Kielce oraz właściwe powiaty kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej,
 • prowadzenie merytorycznego nadzoru nad działalnością placówek (uczestniczenie w tworzeniu regulaminów, uchwał, udział w posiedzeniach zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka w placówce, głos doradczy w zakresie podejmowanych inicjatyw przez placówki opiekuńczo-wychowawcze),
 • prowadzenie postępowań administracyjnych, przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka,
 • prowadzenie procedury obciążania rodziców naturalnych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej,
 • sporządzanie tytułów wykonawczych dotyczących egzekucji administracyjnej należności wynikających z decyzji wydanych w dziale oraz monitorowanie tej egzekucji,
 • wypłata świadczeń „Dobry start” dla placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • wypłata świadczeń „Dobry start” dla rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka.

3)      Udzielanie pomocy w usamodzielnianiu osobom pełnoletnim opuszczającym pieczę zastępczą oraz dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobowa opiekę oraz młodzieżowy ośrodek wychowawczy:

 • udzielanie pomocy na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki,
 • realizacja pomocy rzeczowej,
 • udzielanie porad i wsparcia usamodzielnionym wychowankom,
 • współpraca z Urzędem Miasta Kielce w zakresie pomocy w uzyskaniu przez wychowanków mieszkania z zasobów gminy,
 • kierowanie do różnego rodzaju projektów aktywizujących oraz lokali aktywizujących dla osób niepełnosprawnych  w szczególności  dla  usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej,
 • kierowanie do mieszkań chronionych treningowych utworzonych przy Centrum Obsługi Placówek w Kielcach oraz do mieszkania chronionego treningowego dla osób przygotowujących się do usamodzielnienia,
 • wypłata świadczenia „Dobry start” dla osób usamodzielnianych.

4)      Nadzór nad funkcjonowaniem Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży:

 • wydawanie decyzji o skierowanie do Domu oraz odpłatności za pobyt,
 • prowadzenie merytorycznego nadzoru nad działalnością Domu (uczestnictwo w tworzeniu regulaminów, uchwał, głos doradczy w podejmowanych inicjatywach, udział w zespołach interdyscyplinarnych.

5)      Prowadzenie mieszkania chronionego treningowego dla matek z dziećmi opuszczających placówki wsparcia.

6)      Opracowywanie zarządzeń i uchwał dotyczących zadań realizowanych w Dziale.

7)      Opracowywanie projektu budżetu na zadania realizowane w Dziale i bieżąca analiza wydatkowania środków.

8)      Współpraca i współdziałanie z innymi osobami i instytucjami w celu przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej rodziny objętej wsparciem Zespołu Profilaktyki Rodzinnej, realizowana między innymi w ramach posiedzeń Zespołu.

9)      Współpraca z kierownikami placówek wsparcia dziennego na terenie miasta Kielce w zakresie merytorycznej działalności placówki.

10)      Podejmowanie działań integrujących placówki wsparcia dziennego oraz inicjowania płaszczyzny wymiany doświadczeń pomiędzy placówkami poprzez organizowanie cyklicznych spotkań i imprez.

11)      Sporządzanie sprawozdawczości z zadań realizowanych w Dziale.

W strukturze Działu Opieki i Wychowania wyodrębnia się Mieszkania chronione treningowe dla matek z dziećmi opuszczających placówki wsparcia

Dział Opieki i Wychowania – Mieszkania chronione treningowe dla matek z dziećmi opuszczających placówki wsparcia

Symbol: „M.Ch.T.U.”
Adres: 25–301 Kielce, ul. Sienkiewicza 23/24
Koordynator: Izabela Aniołek
Kierownik: Izabela Aniołek
Zastępca kierownika: Iwona Bielecka
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 7:30–15:30
 • +48 41 331 72 58

Do podstawowych zadań mieszkań chronionych treningowych dla matek z dziećmi opuszczających placówki wsparcia należy

 • prowadzenie gospodarstwa domowego i zarządzanie budżetem,
 • zdobywanie umiejętności umożliwiających załatwianie spraw urzędowych,
 • zdobywanie oraz doskonalenie umiejętności interpersonalnych i współżycia społecznego,
 • rozwijanie odpowiedzialności i właściwego stosunku do obowiązków.

Opracował: Dział Opieki i Wychowania, stan na dzień 01-10-2020

Skip to content