Dział Pomocy Środowiskowej

Home / O nas / Organizacja MOPR / Dział Pomocy Środowiskowej

Dział Pomocy Środowiskowej

Symbol: „P.Ś.”
Adres: 25–544 Kielce, ul. Studzienna 2
Pokoje nr: 11, 15, 16, 17e, parter
Kierownik: Agata Bednarz
Zastępca kierownika: Grażyna Ciosk
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 7:30–15:30
  • +48 41 331 25 24 wew. 224, 225, 226, 232, 261

Dział Pomocy Środowiskowej – Punkt Informacyjno–Interwencyjny

Symbol: „P.Ś.”
Adres: 25–544 Kielce, ul. Studzienna 2
Obsługa punktu: Marzena Nawrot
Sylwia Raduszewska
Kierownik: Agata Bednarz
Zastępca kierownika: Grażyna Ciosk
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 7:30–15:30
  • +48 41 331 25 24 wew. 230

Do zadań Działu Pomocy Środowiskowej należy

1)      Bieżące monitorowanie i nadzór nad realizacją budżetu w zakresie świadczeń pieniężnych pomocy społecznej.

2)      Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny.

3)      Obsługa Samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych miasta Kielce.

4)      Wypłata świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej.

5)      Wypłata wynagrodzeń dla opiekunów prawnych.

6)      Nadzór nad sprawami dotyczącymi potwierdzania prawa do świadczeń zdrowotnych.

7)      Współpraca z rejonami opiekuńczymi/Działem ds. Bezdomności w zakresie realizacji świadczeń pieniężnych w systemie TT-POMOC.

8)      Doradztwo merytoryczne i konsultowanie postępowań administracyjnych w indywidualnych sprawach klientów pomocy społecznej.

9)      Opracowanie jednolitych procedur dotyczących postępowań administracyjnych na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego.

10)      Nadzór merytoryczny nad tworzeniem bazy danych w systemie TT-POMOC przez pracowników rejonów opiekuńczych/Działu ds. Bezdomności.

11)      Tworzenie katalogu decyzji administracyjnych w zakresie udzielania świadczeń pieniężnych pomocy społecznej i bieżąca aktualizacja podstaw prawnych.

12)      Realizowanie wypłat świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej na bazie decyzji administracyjnych zatwierdzonych przez rejony opiekuńcze/Dział ds. Bezdomności w programie TT-POMOC.

13)      Organizowanie realizacji świadczeń w formie talonów żywnościowych.

14)      Prowadzenie rejestru odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach od decyzji administracyjnych dotyczących udzielania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

15)      Prowadzenie spraw klientów rejonów opiekuńczych – dłużników oraz egzekucji administracyjnej nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych pomocy społecznej.

16)      Wydawanie indywidualnych kart przedpłaconych bankowych dla klientów pomocy społecznej.

17)      Obsługa programu PŁATNIK w zakresie świadczeń zdrowotnych i społecznych osób korzystających z pomocy społecznej i realizujących indywidualny program zatrudnienia socjalnego.

18)      Nadzór nad sprawami osób realizujących indywidualny program zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej w Kielcach.

19)      Nadzór nad sprawami dotyczącymi zawiadomień o popełnieniu przestępstwa przez klientów pobierających świadczenia pieniężne pomocy społecznej.

20)      Przygotowanie zaświadczeń o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej z bazy danych TT-POMOC dla klientów rejonów opiekuńczych/Działu ds. Bezdomności.

21)      Wysyłka decyzji administracyjnych w programie Poczta Polska Elektroniczny Nadawca.

22)      Udział w akcjach pomocowych na rzecz klientów pomocy społecznej.

23)      Obsługa klientów zgłaszających się do Punktu Interwencyjno-Informacyjnego w zakresie:

  • załatwiania spraw interwencyjnych klientów pomocy społecznej,
  • informowania klientów o formach pomocy świadczonych przez Ośrodek i kierowanie do właściwych komórek organizacyjnych,
  • wydawania decyzji administracyjnych dla osób odbierających świadczenia w kasie,
  • wydawania zaświadczeń dla klientów.

24)      Sporządzanie sprawozdawczości z zadań realizowanych w Dziale.

 

Opracował: Dział Pomocy Środowiskowej, stan na dzień 01-10-2020

Skip to content