Dział Spraw Organizacyjnych

Home / O nas / Organizacja MOPR / Dział Spraw Organizacyjnych

Dział Spraw Organizacyjnych

Symbol: „Org.”
Adres: 25–544 Kielce, ul. Studzienna 2
Pokoje nr: 12, parter, 21, 22, 45
Kierownik: Monika Siciarska
Zastępca kierownika: Piotr Kucharczyk
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 7:30–15:30
 • +48 41 331 25 24 wew. 227, 236, 248, 249

Do podstawowych zadań Działu Spraw Organizacyjnych należy

1)      Koordynowanie prac związanych z:

 • opracowaniem dokumentów strategicznych z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i pieczy zastępczej,
 • sporządzaniem raportów z ich realizacji.

2)      Przygotowywanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej oraz rocznych sprawozdań z działalności Ośrodka, jak również innych raportów, zestawień wynikających z rozeznanych potrzeb.

3)      Administrowanie stroną internetową Ośrodka oraz aktualizacja zamieszczanych treści.

4)      Redagowanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka.

5)      Sporządzanie sprawozdań resortowych i jednorazowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej.

6)      Prowadzenie dokumentacji dotyczącej:

 • prenumeraty,
 • informacji zastrzeżonych,
 • kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.

7)      Prowadzenie spraw organizacyjnych Ośrodka, w tym między innymi:

 • prowadzenie rejestru wydanych zarządzeń Dyrektora Ośrodka,
 • przygotowanie wspólnie z kierownikami komórek organizacyjnych projektów zarządzeń Prezydenta Miasta Kielce i uchwał Rady Miasta Kielce,
 • prowadzenie dokumentacji odnośnie przeprowadzonych kontroli w Ośrodku,
 • tworzenie aktów prawnych w Edytorze Aktów Prawnych XML.

8)      Prowadzenie terminarza zajęć Dyrektora Ośrodka.

9)      Prowadzenie książek korespondencyjnych.

10)      Przyjmowanie oraz ekspedycja poczty, prowadzenie książek nadawczych.

11)      Organizacja wyjazdów przydzielonych samochodów służbowych.

12)      Sporządzanie pism dotyczących klientów Ośrodka.

13)      Sporządzanie odpowiedzi na wnioski dotyczące ewidencji ludności.

14)      Rozdzielanie i przekazywanie do poszczególnych komórek organizacyjnych Ośrodka dokumentacji oraz korespondencji.

15)      Prowadzenie rejestru skarg i odwołań.

16)      Prowadzenie rejestru i wydawanie pieczęci służbowych.

17)      Obsługa elektronicznej skrzynki pocztowej Ośrodka oraz Platformy ePUAP.

18)      Sporządzanie sprawozdawczości z zadań realizowanych w Dziale.

W strukturze Działu Spraw Organizacyjnych wyodrębnia się Archiwum Zakładowe

Dział Spraw Organizacyjnych – Archiwum Zakładowe

Symbol: „A.Z.”
Adres archiwum: 25–437 Kielce, ul. Osiedle Na Stoku 42 A
25–363 Kielce, ul. Wesoła 51 (II piętro)
25–124 Kielce, ul. Sobieskiego 30 (DPS)
25–369 Kielce, ul. Żeromskiego 4/6 (DPS)
25–553 Kielce, ul. Miodowa 7
Kierownik: Monika Siciarska
Zastępca kierownika: Piotr Kucharczyk
Pracownicy: Karol Wójcik
Jerzy Zięba
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 7:30–15:30
 • +48 662 325 620

 

Do podstawowych zadań Archiwum Zakładowego należy

 • Wprowadzanie i stosowanie w praktyce uzgodnionej z państwową służbą archiwalną instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego.
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie prawidłowego tworzenia teczek spraw i ich przygotowania do przekazania archiwum zakładowemu.
 • Przejmowanie akt z poszczególnych komórek organizacyjnych.
 • Przechowywanie, zabezpieczenie, ewidencjonowanie posiadanych i przejmowanych akt.
 • Porządkowanie akt niewłaściwie opracowanych.
 • Udostępnianie akt do celów służbowych i innych.
 • Prowadzenie brakowania dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania już upłynął.
 • Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego.
 • Utrzymywanie stałych kontaktów z archiwum państwowym nadzorującym archiwum zakładowe.

Opracował: Dział Spraw Organizacyjnych, stan na dzień 01-10-2020

Skip to content