Dział Świadczeń Rodzinnych

Home / O nas / Organizacja MOPR / Dział Świadczeń Rodzinnych

Dział Świadczeń Rodzinnych

Symbol: „ŚR”
Adres: 25–520 Kielce, ul. Targowa 18, XII piętro
Kierownik: Edyta Ciesielska
Zastępca kierownika: Ewa Miter
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 7:30–15:30
 • +48 41 343 21 33
 • +48 41 368 29 85
 • +48 604 767 079 – Infolinia
 • +48 606 846 945 – Infolinia

Do zadań Działu Świadczeń Rodzinnych należy

1)      Ustalanie prawa do zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego oraz wypłacanie tych świadczeń:

 • z tytułu urodzenia dziecka,
 • z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
 • z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 • z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
 • z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
 • z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.

2)      Ustalanie prawa do świadczeń opiekuńczych oraz wypłacanie tych świadczeń:

 • zasiłku pielęgnacyjnego,
 • świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny,
 • specjalnego zasiłku opiekuńczego.

3)      Ustalanie prawa do świadczeń oraz ich wypłacanie:

 • zasiłku dla opiekuna,
 • jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
 • świadczenia rodzicielskiego,
 • świadczenia wychowawczego,
 • jednorazowego świadczenia „Za życiem” z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
 • świadczenia „Dobry start”,
 • świadczenia „Kielecki Bon Żłobkowy”.

4)      Do zadań Działu Świadczeń Rodzinnych należy ponadto:

 • przyjmowanie wniosków,
 • pozyskiwanie dokumentacji niezbędnej do rozpatrywania wniosków w formie pisemnej i elektronicznej oraz odzyskiwanie dokumentów z archiwum,
 • prowadzenie postępowania administracyjnego oraz wydawanie decyzji administracyjnych,
 • wydawanie rozstrzygnięć i wysyłanie mailowych powiadomień w sprawach świadczenia wychowawczego „Rodzina 500+” i świadczenia „Dobry start”,
 • prowadzenie spraw dłużników – osób zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,
 • kontakt z klientami w celu pozyskania dokumentacji niezbędnych w postępowaniu oraz w celu ustalenia terminów spłaty nienależnie pobranych świadczeń i naliczenia odsetek na dzień spłaty,
 • kierowanie spraw do organów ścigania w przypadku świadczeń nienależnie pobranych,
 • współpraca z urzędami w zakresie pozyskiwania niezbędnych zaświadczeń i wywiadów środowiskowych,
 • prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych w przypadku rodzin, których członkowie przebywają poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
 • współpraca ze Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim oraz komórkami organizacyjnymi Ośrodka,
 • kierowanie spraw do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przypadku odwołania od rozstrzygnięć,
 • kierowanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego dokumentacji w sprawach wymagających stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnych,
 • przygotowanie dokumentów do archiwizacji,
 • sporządzanie i zatwierdzanie comiesięcznych:
  – list przekazów pocztowych,
  – list przelewów bankowych,
  – dodatkowych list wypłat do kasy Ośrodka oraz list wypłat świadczeń niepodjętych w wyznaczonych terminach,
 • opracowywanie projektu planu wydatków budżetowych Działu Świadczeń Rodzinnych oraz analiza wykonania planu wydatków,
 • prowadzenie spraw dotyczących ubezpieczeń w programie PŁATNIK.

5)      Sporządzanie sprawozdawczości z zadań realizowanych w Dziale.

Opracował: Dział Świadczeń Rodzinnych, stan na dzień 01-10-2020

Skip to content