Klub Integracji Społecznej

Home / O nas / Organizacja MOPR / Klub Integracji Społecznej

Klub Integracji Społecznej

Symbol: „KIS”
Adres: 25–507 Kielce, ul. Sienkiewicza 34, II piętro, pok. 1–4
Kierownik: Michał Gaweł
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 7:30–15:30
 • +48 41 345 53 29
 • +48 790 598 970

Do podstawowych zadań Klubu Integracji Społecznej należy

 • opracowanie i wdrażanie procedur postępowania pracownika socjalnego świadczącego pomoc w formie pracy socjalnej na rzecz różnych grup klientów pomocy społecznej,
 • prowadzenie szkoleń grupowych oraz indywidualnego doradztwa metodycznego dla pracowników socjalnych, kierowników i zastępców rejonów opiekuńczych oraz Działu ds. Bezdomności,
 • koordynowanie prac związanych z opracowaniem dokumentów strategicznych
  z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, aktywizacji społecznej i zawodowej oraz sporządzanie raportów z ich realizacji,
 • tworzenie, wdrażanie i monitorowanie programów osłonowych i aktywizujących dla mieszkańców Miasta zagrożonych wykluczeniem społecznym (np.: Program i zasady udzielania pomocy osobom zagrożonym eksmisją w Kielcach, Program Aktywizacja i Integracja, Readaptacja rodzinna i społeczna osób opuszczających zakłady karne),
 • przygotowywanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej oraz rocznych sprawozdań z działalności ośrodka, jak również innych raportów, zestawień wynikających z rozeznanych potrzeb,
 • prowadzenie strony internetowej MOPR,
 • redagowanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka,
 • wykonywanie sprawozdań kwartalnych, półrocznych i rocznych z działalności Ośrodka.
 • prowadzenie działań z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • prowadzenie poradnictwa zawodowo-psychologicznego,
 • organizowanie działań o charakterze terapeutycznym i edukacyjnym,
 • kształtowanie umiejętności w zakresie kompetencji społecznych,
 • propagowanie edukacji nieformalnej i samokształcenia,
 • kształtowanie u klientów pomocy społecznej poczucia odpowiedzialności i obowiązkowości poprzez regularny udział w zajęciach oraz kształtowanie postawy samodzielności w poszukiwaniu zatrudnienia oraz poruszaniu się po rynku pracy,
 • wdrażanie programów pomocowych, zwłaszcza prac społecznie użytecznych i udziału w Centrum Integracji Społecznej,
 • rozpoznawanie możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy, udzielanie informacji osobom bezrobotnym i nieaktywnym zawodowo o możliwościach zatrudnienia, uzyskania lub uzupełnienia kwalifikacji, przekwalifikowania zawodowego,
 • propagowanie działań o charakterze wolontarystycznym, społecznym oraz idei ekonomii społecznej,
 • współdziałanie z podmiotami środowiska lokalnego w zakresie realizacji zadań wynikających z procesu reintegracji społecznej i zawodowej.

W strukturze Działu Opieki i Wychowania wyodrębnia się Mieszkania chronione treningowe dla osób przygotowujących się do usamodzielnienia

Klub Integracji Społecznej – Mieszkania chronione treningowe dla osób przygotowujących się do usamodzielnienia

Symbol: „KIS”, „M.Ch.T.U.”
Adres: 25–301 Kielce, ul. Sienkiewicza 23/24
Kierownik: Michał Gaweł
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 7:30–15:30
 • +48 41 345 53 29
 • +48 790 598 970

Do podstawowych zadań mieszkań chronionych treningowych dla osób przygotowujących się do usamodzielnienia należy

 • zapewnienie odpowiednich warunków bytowych umożliwiających prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego,
 • kontynuowanie rozpoczętego w pieczy zastępczej procesu usamodzielnienia,
 • pomaganie w integracji ze środowiskiem oraz kształtowanie odpowiedzialności i właściwego stosunku do obowiązków,
 • stwarzanie możliwości samodzielnego rozwiązywania trudności życiowych przy współpracy ze specjalistami,
 • umożliwienie funkcjonowania w warunkach odpowiadających warunkom życia w środowisku lokalnym.

Opracował: Klub Integracji Społecznej, stan na dzień 01-10-2020

Skip to content