Zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy

Home / Zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy

1. Informacje ogólne dla klienta

1) Refundacja obejmuje miesięczne koszty zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy.

2) Refundacja przeznaczona jest dla Pracodawców (art. 3 Kodeksu pracy: „Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników”), którzy:

  • nie posiadają zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON,
  • nie zalegają z opłacaniem w terminie podatków i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • nie znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

3) Środki przyznawane są jako pomoc publiczna udzielana zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).

4) Wysokość zwrotu miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy stanowi iloczyn kwoty najniższego wynagrodzenia i ilorazu liczby godzin w miesiącu przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu i miesięcznej liczby godzin pracy pracownika niepełnosprawnego w miesiącu, przy czym liczba godzin przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu nie może przekraczać liczby godzin odpowiadającej 20% liczby godzin pracy pracownika w miesiącu.

2. Tryb udzielenia pomocy

1) Refundacja zostaje przyznawana na wniosek Pracodawcy.

2) Druk wniosku Pracodawca otrzymuje w siedzibie Działu Adaptacji Osób Niepełnosprawnych przy ul. Studziennej 2 w Kielcach, w pokoju nr 8. Możliwe jest także uzyskanie wniosku poprzez pobranie go ze strony internetowej www.mopr.kielce.pl.

3) Pracodawca otrzymuje pisemną informację o sposobie rozpatrzenia wniosku.

3. Tryb załatwienia sprawy

Pomoc udzielana jest na podstawie umowy cywilnoprawnej (refundacja nie może dotyczyć kosztów poniesionych przez pracodawcę przed dniem zawarcia umowy).

4. Termin załatwienia

Wnioski rozpatrywane są po otrzymaniu z PFRON informacji o wysokości środków oraz po podjęciu przez Radę Miasta Kielce uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków PFRON przypadających według algorytmu w danym roku kalendarzowym na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Gminie Kielce.

5. Podstawa prawna

  • art. 26 lit. d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.);
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1987);
  • rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r. str. 1).

6. Wymagane dokumenty

1) Wn-KZ Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych (Część I)

2) Wn-KZ Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych (blok A-C, Część III)

3) Wykaz pracowników niepełnosprawnych objętych pomocą (wykaz powinien obejmować imię i nazwisko, stopień niepełnosprawności, rodzaj stanowiska, wymiar czasu pracy)

4) Charakterystyka stanowiska pracy wykonywanej przez pracownika niepełnosprawnego oraz dane dotyczące kwalifikacji, umiejętności oraz zakresu obowiązków wykonywanych przez pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy

5) Zaświadczenie o zasadności udzielenia pomocy pracownikowi niepełnosprawnemu, wydane przez lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad tym pracownikiem

6) Aktualne dokumenty i zaświadczenia określające status prawny Wnioskodawcy (wpis do rejestru działalności gospodarczej, umowa spółki, wypis z KRS, statut),

7) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wnioskodawcy (jeśli dotyczy),

8) Zaświadczenie o nadaniu nr NIP,

9) Zaświadczenie o nadaniu nr REGON,

10) Zaświadczenie potwierdzające status podatnika VAT,

11) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłatami z tytułu zobowiązań podatkowych (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku),

12) Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku),

13) Kserokopia umowy o pracę zawartej z pracownikiem niepełnosprawnym, któremu udzielana będzie pomoc

14) Kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego pracownika niepełnosprawnego, któremu udzielona będzie pomoc,

15) Dokumenty potwierdzające tytuł prawny do lokalu, w którym położone jest stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej,

16) Odpowiednio: bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie 2 lata obrotowe – w przypadku podmiotów sporządzających bilans, w pozostałych przypadkach – roczne rozliczenie podatkowe za ostatnie 2 lata, wraz z dowodem przyjęcia przez urząd skarbowy lub poświadczone przez audytora z dowodem nadania do urzędu skarbowego,

17) Informację o wysokości otrzymanej pomocy publicznej i pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy — w zakresie wynikającym z art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018r., poz. 362 z póżn. zm.) — w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych;

7. Formularze do pobrania

1. RODO – klauzula informacyjna.pdf
2. Wn-KZ Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych (część I).pdf
3. Wn-KZ Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych (część III).pdf
4. Charakterystyka stanowiska pracy wykonywanej przez pracownika niepełnosprawnego oraz dane dotyczące kwalifikacji, umiejętności oraz zakresu obowiązków wykonywanych przez pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy.pdf
5. Wykaz załączników.pdf

8. Sprawę załatwia

Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych, pokój nr 8, tel.+48 41 331 25 24 wew. 234

Opracował: Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych, stan na dzień: 18-06-2020

Skip to content