Zapytanie ofertowe: zakupu środków ochrony indywidualnej i dezynfekcji do przeciwdziałania pandemii koronawirusa COVID-19 dla Uczestników Projektów Gminy Kielce: Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach; Alzheimer – model rozwoju usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach; Planowanie i działanie – integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc współfinansowanych

Kielce, dnia 01.12.2020 r.

 

W związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19, dynamiką transmisji COVID-19 i wzrostem zakażeń wśród mieszkańców gminy Kielce, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, podejmuje działania w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się zakażeń, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 poprzez zakup niezbędnych środków ochrony indywidulanej i dezynfekcji dla uczestników projektów.

Zapraszam do złożenia oferty, w szczególności przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Polski, w tym podmioty ekonomii społecznej, na dostawę materiałów i środków ochrony indywidualnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dot. Zakupu środków ochrony indywidualnej i dezynfekcji do przeciwdziałania pandemii koronawirusa COVID-19 dla Uczestników Projektów Gminy Kielce: Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach; Alzheimer – model rozwoju usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach; Planowanie i działanie – integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie,

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, 25-544 Kielce, ul. Studzienna 2
Osoba upoważniona do kontaktu: Katarzyna Wójcik – tel. 41 331 25 24 (w godz. 8:00 – 15:00), e-mail: k.wojcik@mopr.kielce.pl

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

Typ zamówienia: zmówienie nie objęte ustawą pzp

Podstawa wyłączenia: art. 46c Ustawy  z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2020.1845 t.j. z dnia 2020.10.20)

(…)

Formularz do pobrania

Skip to content