Ostatnie aktualności

Ankieta – świadczenie usług społecznych

Ankieta – świadczenie usług społecznych

Zespół badawczy Uczelni Korczaka, która prowadzi obecnie na zlecenie instytucji samorządowych (Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej), we współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, największe w Polsce...

Awaria linii telefonicznej

Awaria linii telefonicznej

Informujemy, że w związku z awarią linii telefonicznej, nie działają numery telefonów w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach. Prosimy o kontaktowanie się drogą elektroniczną. Adresy e-mail...

„elntegracja w Kielcach”

„elntegracja w Kielcach”

Gmina Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach realizuje projekt pn. „elntegracja w Kielcach” finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Budżetu Państwa w ramach Programu...

Nikt nigdy nie stał się biedny przez dzielenie się z innymi

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach zaprasza do współpracy wszystkich zainteresowanych podjęciem działalności wolontaryjnej na rzecz dzieci i młodzieży, osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych.

Zostań Wolontariuszem MOPR Wolontariat Kielce!

Ogłoszenia

Zarządzenie nr 48/2023 z dnia 14 września 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023 – 2024 zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, których adresatami są mieszkańcy Kielc

Zarządzenie nr 48/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Kielce z dnia 14 września 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego...

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty – zakup i dostawa artykułów chemicznych i higienicznych do Centrum Pomocy Uchodźcom w Kielcach i Ukraińskiego Centrum Integracji w Kielcach w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy”

Kielce, 07.09.2023 r. PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZAPYTANIE OFERTOWE NR MOPR/SDU/8/2023 Z DNIA 29-08-2023 1.      Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: zakup i dostawa artykułów chemicznych...

Protokół z wyboru partnera

PROTOKÓŁ Z WYBORU PARTNERA do wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu w odpowiedzi na nabór nr FESW.09.05-IZ.00-002/23 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027,...

Protokół z wyboru partnera

PROTOKÓŁ Z WYBORU PARTNERA do wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu w odpowiedzi na nabór nr FESW.09.05-IZ.00-001/23 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027,...

Zapytanie ofertowe – zakup i dostawa artykułów chemicznych i higienicznych do Centrum Pomocy Uchodźcom w Kielcach i Ukraińskiego Centrum Integracji w Kielcach w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy”

Kielce, dnia 29-08-2023 r.   ZAPYTANIE OFERTOWE nr MOPR/SDU/8/2023 Na zakup i dostawę artykułów chemicznych i higienicznych do Centrum Pomocy Uchodźcom w Kielcach i Ukraińskiego Centrum Integracji w Kielcach...

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty-zakup i dostawa artykułów spożywczych do Centrum Pomocy Uchodźcom w Kielcach i Ukraińskiego Centrum Integracji w Kielcach w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szansę na zatrudnienie

Kielce, dnia 29-08-2023 r PROTOKÓŁ  Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: zakup i dostawa artykułów spożywczych do Centrum Pomocy Uchodźcom w Kielcach...

 

Skip to content