Zarządzenie Nr 138/2020 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2020 oraz przyznania dotacji podmiotom uprawnionym

ZARZĄDZENIE NR 138/2020 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań wraz z załącznikiem do zarządzenia...