Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty – wykonanie zasilania energetycznego … w Filii Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera w Kielcach ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego 53

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  1. Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie zasilania energetycznego (wewnętrznej linii zasilającej) filii OWD w ramach zadania inwestycyjnego...