Pomoc społeczna

Home / Formy pomocy / Pomoc społeczna

 

Świadczenia z pomocy społecznej

1. Kryteria przyznawania świadczeń
2. Praca socjalna
Zespół Profilaktyki Rodzinnej
3. Składka na ubezpieczenie zdrowotne
4. Składka na ubezpieczenie społeczne
5. Pomoc rzeczowa – węgiel z dowozem do miejsca zamieszkania
6. Sprawienie pogrzebu
7. Poradnictwo specjalistyczne
8. Zespół Profilaktyki Rodzinnej
9. Interwencja kryzysowa
10. Schronienie
11. Posiłek – obiady dla dzieci w wieku szkolnym
12. Posiłek – obiady barowe dla dorosłych
13. Dystrybucja żywności – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014–2020 Podprogram 2021
14. Niezbędne ubranie – pomoc rzeczowa (odzież, obuwie, pościel, koce)
15. Usługi pralnicze
16. Usługi opiekuńcze
Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022
Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021
17. Specjalistyczne usługi opiekuńcze
18. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Zespół Oparcia Społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego
19. Mieszkania chronione treningowe dla osób przygotowujących się do usamodzielnienia
20. Mieszkanie chronione treningowe dla matek z dziećmi opuszczających placówki wsparcia
21. Mieszkania chronione – lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych, w szczególności dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej
22. Mieszkania interwencyjne dla osób po zdarzeniach losowych lub sytuacjach kryzysowych
23. Mieszkania chronione wspierane dla osób z zaburzeniami psychicznymi
24. Mieszkania chronione wspierane dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz lokale aktywizujące
25. Mieszkania chronione dla osób bezdomnych
26. Przyznawanie miejsca w środowiskowym domu samopomocy typu A, B, C
27. Kierowanie i umieszczanie osób w domu pomocy społecznej
28. Kierowanie osób do Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku
Skip to content