RODO – obowiązek informacyjny

Home / O nas / RODO – obowiązek informacyjny

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach

Szanowni Państwo,

W związku z realizują wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), uprzejmie informuję, iż:

1.      Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, zwany dalej MOPR w Kielcach, ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, pisząc na adres Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: mopr@mopr.kielce.pl

2.      Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie Państwo skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: iod@mopr.kielce.pl lub pisząc na adres Administratora.

3.      Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji ustawowych zadań MOPR w Kielcach, a w szczególności:

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, specjalnych, celowych, na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, świadczeń zdrowotnych osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń,
 • przyznawanie i wypłacenie świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego,
 • przyznawanie i wypłacanie świadczeń w ramach programu „Dobry start”,
 • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • realizacja programu „Karta Dużej Rodziny”,
 • przyznawanie i wypłacanie wsparcia w ramach programu „Za życiem”,
 • przyznawanie oraz wypłata dodatków mieszkaniowych oraz energetycznych,
 • dożywanie dzieci oraz osób dorosłych,
 • przyznanie oraz wypłata świadczeń lub dotacji dla posiadaczy Karty Polaka,
 • opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne oraz rentowe dla osób, które złożą rezygnację z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny,
 • wspieranie rodzin w ramach systemu pieczy zastępczej,
 • opracowywanie i realizacja projektów oraz programów socjalnych,
 • realizacja programu „Karta Seniora”,
 • opieka nad dziećmi do lat trzech w ramach prowadzonego przez MOPR w Kielcach Żłobka,
 • podejmowanie i prowadzenie działań wobec dłużników alimentacyjnych,
 • zapewnienie i prowadzenie miejsc w mieszkaniach chronionych.

4.      Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych są m. in.:

 • ustaw z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;
 • ustaw z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 • ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii;
 • ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych;
 • ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
 • ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 • ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna;
 • ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”;
 • ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny;
 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych;
 • ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne;
 • ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty;
 • ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym;
 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych;
 • rozporządzenia wykonawcze do ustaw.

5.      Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie będą podlegały profilowaniu .

6.      Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

7.      Odbiorcami Państwa danych osobowych będą instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz/lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a tym podmiotem. Niniejsze umowy będą zawierały zapisy określające warunki oraz zasady na jakich niniejsze podmioty będą przetwarzać Państwa dane.

8.      Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia realizacji usługi, a następnie przechowywane przez czas określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz zgodnie z Instrukcją Archiwizacyjną w MOPR w Kielcach.

9.      W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych innych niż wynikające z przepisów prawa, Państwa dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

10.      W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do Państwa danych osobowych,
 • sprostowania Państwa danych osobowych,
 • usunięcia Państwa danych osobowych, jednak nie wcześniej niż określają to przepisy prawa,
 • ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,

11.      W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, iż Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony Państwa danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Marek Scelina
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

 

RODO rozszyfrowane, czyli słownik kluczowych pojęć

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, formalnie weszło w życie w dniu 24 maja 2016 r. W państwach członkowskich UE zaczęło być stosowane i egzekwowane od dnia 25 maja 2018 r.

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom zamieszcza poniżej kilka pojęć, z którymi mogą Państwo spotkać się w związku z ochroną danych osobowych:

 • Administrator – art. 4 pkt 7 RODO – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania określa prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, to na jego podstawie można również wyznaczyć administratora lub można określić konkretne kryteria jego wyznaczania. W przypadku Państwa danych przekazanych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach  administratorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach;
 • ADO – Administrator Danych Osobowych, czyli w praktyce niemal każdy podmiot działający na rynku. W szczególności może to być osoba fizyczna, prawna, organ publiczny, jednostka organizacyjna lub inny podmiot nieposiadający osobowości prawnej, który „samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych”;
 • Dane osobowe – art. 4 pkt 1 RODO – oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (“osobie, której dane dotyczą”). Dane te pozwalają bezpośrednio lub pośrednio wskazać osobę fizyczną, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 • DPO – Data Protection Officer, czyli nazwa OID w języku angielskim;
 • DPIA – Data Protection Impact Assessment, czyli ocena skutków dla ochrony danych. Jest nowym obowiązkiem, który ciąży na ADO. W przypadku wysokiego ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, ocena ta powinna być dokonana jeszcze przed rozpoczęciem przetwarzania danych;
 • EROD – Europejska Rada Ochrony Danych, czyli organ unijny zapewniający spójne stosowanie RODO;
 • GDPR – General Data Protection Regulation, czyli nazwa RODO w języku angielskim;
 • Inspektor Ochrony Danych – art. 37 ust. 1 pkt a RODO – osoba wyznaczona przez Administratora, która służy Państwu pomocą w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykonywaniem praw, które Państwu przysługują na mocy RODO. Dane kontaktowe do Inspektora znajdują się na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach;
 • OID – Inspektor Ochrony Danych, czyli podmiot wspierający klientów, wypełnia zadania z zakresu compliance (czyli zapewniania zgodności działalności z regulacjami prawnymi, normami, bądź zestawami zaleceń) oraz współpracy z organem nadzoru (czyli np. GIODO);
 • Organ nadzorczy – art. 4 pkt 21 RODO – oznacza niezależny organ publiczny, który ustanowiło państwo członkowskie. W Polsce od dnia 25 maja 2018 r. organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
 •  Osoba, której dane dotyczą – w przypadku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach to każdy klient, który korzysta z jego usług.
 •  Państwo trzecie – państwo, które nie jest członkiem Unii Europejskiej oraz nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG obejmuje państwa należące do UE oraz Norwegię, Islandię i Lichtenstein);
 • Podmiot przetwarzający – art. 4 pkt 8 RODO – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach będzie podmiotem przetwarzającym w sytuacji, gdy inny administrator powierzy mu Państwa dane. Podstawą powierzenia będzie wówczas umowa lub porozumienie;
 • Profilowanie – art. 4  pkt 4 RODO – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Polega na wykorzystaniu danych osobowych do analizy lub prognozy ewentualnych efektów pracy osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;
 • Przetwarzanie – art. 4 pkt 2 RODO – oznacza jedną lub więcej operacji, które wykonujemy na danych osobowych lub zestawach tych danych. Taka operacja może odbyć się w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany. Czynnościami przetwarzania są np.: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 • RODO – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, czyli tytułowa ustawa, której przepisy zostały wdrożone w dniu 25 maja 2018 roku. Formalnie jest to „rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”;
 • UODO – Ustawa o Ochronie Danych Osobowych, czyli obecnie obowiązująca ustawa, której przepisy będą zmienione lub zaktualizowane poprzez RODO. Formalnie jej nazwa brzmi: „ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”;
 • Zasady przetwarzania danych osobowych – art. 5 RODO – to zasady, jakimi kieruje się Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach przy przetwarzaniu Państwa danych. Zasady te, to: zgodność z prawem i rzetelność; przejrzystość; ograniczenie celu; minimalizacja danych; prawidłowość danych; ograniczenie przechowywania danych; integralność i poufność; rozliczalność przetwarzania danych.

W przypadku dodatkowych pytań MOPR w Kielcach zachęca Państwa do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

Opracował: Tomasz Olbratowski, stan na dzień 01-07-2020

 

Szanowni Państwo, 

Nowe rozporządzenie unijne, potocznie zwane RODO, daje Państwu szereg praw w zakresie przetwarzania danych osobowych. Miejski Ośrodek Pomocy rodzinie w Kielcach prezentuje je dla Państwa poniżej:

1. Prawo do informacji – art. 13 oraz art. 14 RODO

Jeśli przekazują Państwo bezpośrednio dane osobowe do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach:

 • w momencie zbierania danych przez MOPR w Kielcach otrzymują Państwo informacje, które są również dostępne na stronie internetowej https://mopr.kielce.pl,
 • powyższe informacje znajdą Państwo na wnioskach, które składają Państwo do MOPR Kielce, lub na stronie internetowej Ośrodka,
 • nie otrzymają Państwo ponownie powyższych informacji, gdy już nią Państwo dysponujecie.

2. Prawo dostępu do danych – art. 15 RODO

Mają Państwo prawo wystąpić do MOPR w Kielcach z zapytaniem, czy Ośrodek przetwarza Państwa dane osobowe. Jeśli otrzymają Państwo odpowiedź twierdzącą, mogą Państwo uzyskać informacje m.in. o: celu przetwarzania, kategorii danych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, okresie przechowywania danych, przysługujących Państwu prawach. Ponadto mogą Państwo otrzymać kopię swoich danych osobowych we wskazanym przez siebie ogólnie stosowanym formacie. Nie będziemy mogli zrealizować Państwa wniosku o dostęp do danych, gdyby naruszał prawa i wolności innych osób.

3. Prawo do sprostowania danych – art. 16 RODO

Mają Państwo prawo żądać sprostowania lub uzupełnienia swoich danych, jeśli są nieprawidłowe. Mogą Państwo zaktualizować tylko te dane, które nie będą stały
w sprzeczności z celem przetwarzania, w którym zostały zebrane. Prawo do sprostowania nie przysługuje Państwu, jeśli sprostowanie lub uzupełnienie regulują inne przepisy prawa, np. gdy chodzi o sprostowanie błędów lub omyłek zawartych w decyzjach administracyjnych (art. 113 KPA).

4. Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO

Ponieważ MOPR w Kielcach przetwarza Państwa dane na podstawie przepisów prawa, powyższe prawo przysługuje Państwu tylko gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • cofnęliście Państwo zgodę, na której opierało się przetwarzanie danych  i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
 • dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO

Prawo do ograniczenia przetwarzania przysługuje Państwu, gdy:

 • kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych,
 • sprzeciwiają się Państwo usunięciu swoich danych, ponieważ są przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • MOPR w Kielcach nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania.

6. Prawo do uzyskania informacji o sprostowaniu lub usunięciu danych lub o ograniczeniu przetwarzania – art. 19 RODO

Jeśli zmiana Państwa danych osobowych wynika ze sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, MOPR w Kielcach poinformuje każdego odbiorcę danych, któremu te dane udostępnił, chyba że będzie to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

7. Prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO

Ponieważ MOPR w Kielcach przetwarza Państwa dane na podstawie przepisów prawa, powyższe prawo do przenoszenia danych przysługuje Państwu tylko gdy:

 • MOPR w Kielcach pozyskał Państwa dane na podstawie zgody lub na podstawie zawartej z Ośrodkiem umowy,
 • MOPR w Kielcach przetwarza Państwa dane w sposób zautomatyzowany.

W ramach powyższego prawa mogą Państwo żądać przesłania przez MOPR w Kielcach Państwa danych innemu administratorowi, jeżeli operacja jest możliwa technicznie.

8. Prawo do sprzeciwu – art. 21 RODO

Powyższe prawo przysługuje Państwu tylko gdy Państwa dane osobowe, które przetwarza MOPR w Kielcach, są niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Skutkiem wniesienia sprzeciwu jest zaprzestanie przez Ośrodek przetwarzania Państwa danych, chyba że Ośrodek wykaże, iż istnieją uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw
i wolności.

9. Prawo do informacji o naruszeniu ochrony danych osobowych – art. 34 RODO

MOPR w Kielcach realizuje to prawo wobec Państwa w sytuacji, gdy w Ośrodku nastąpi naruszenie ochrony danych, które może również wywołać naruszenia Państwa praw i wolności. W przypadku takiego naruszenia MOPR w Kielcach przekazuje Państwu następujące informacje:

 • opis naruszenia Państwa danych osobowych,
 • informację o Inspektorze Danych Osobowych,
 • informację o ewentualnych skutkach naruszenia danych,
 • informację o podjętych środkach zapobiegawczych w celu zaradzenia naruszeniu oraz środkach minimalizujących ewentualne negatywne skutki.

MOPR w Kielcach nie musi Państwa zawiadamiać o naruszeniu danych, jeśli:

 • wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne – i środki te zostały zastosowane do danych osobowych, których dotyczy naruszenie,
 • zastosował środki eliminujące prawdopodobieństwo wysokiego ryzyka naruszenia Państwa praw i wolności,
 • wymagałoby to od Ośrodka niewspółmiernie dużego wysiłku. W takiej sytuacji MOPR Kielce wyda stosowny publiczny komunikat lub inny adekwatny środek informujący Państwa o naruszeniu.

Jak skorzystać ze swoich praw w związku z art. 1521 RODO?

Aby skorzystać ze swoich praw, mogą Państwo:

 • zgłosić się bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych,
 • złożyć osobiście wniosek w siedzibie Urzędu,
 • wysłać wniosek za pośrednictwem poczty,
 • wysłać wniosek podpisany elektronicznie z użyciem podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego.

Mając na uwadze ochronę Państwa danych, MOPR w Kielcach nie realizuje powyższych praw telefonicznie oraz za pomocą zwykłej poczty e-mail.

Odpowiedź otrzymają Państwo w terminie jednego miesiąca, chyba że ze względu na skomplikowany charakter wniosku termin zostanie przedłużony o kolejne dwa miesiące.
W przypadku odmowy realizacji wniosku otrzymają Państwo informację m. in. o przyczynach odmowy, o możliwości wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz możliwości skorzystania z ochrony prawnej przed sądem.

Opracował: Tomasz Olbratowski, stan na dzień 01-07-2020

Stanowisko ds. bezpieczeństwa
Tomasz Olbratowski
starszy inspektor ds. bezpieczeństwa, inspektor ochrony danych
e-mail: iod@mopr.kielce.pl
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
25–715 Kielce, ul. Kołłątaja 4, II piętro, pok. 22
Skip to content