Dodatek energetyczny

Home / Formy pomocy / Dodatek energetyczny

1. Informacje ogólne dla klienta

Dodatek energetyczny przysługuje osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy i która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej, a także zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Osobę taką zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. 2020 poz. 833 t.j. z dnia 11-05-2020) nazwano odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. Wypłacony w 2014 r. dodatek energetyczny jest zwolniony z opodatkowania.

Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że w dniu 20 kwietnia 2022 r. Minister Klimatu i Środowiska ogłosił w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” wysokość dodatku energetycznego obowiązującą od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r., który wynosi:

  • dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną wynosi 13,38 zł miesięcznie,
  • dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób wynosi 18,58 zł miesięcznie,
  • dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 22,30 zł miesięcznie.

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

2. Formularze do pobrania

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego.pdf

3. Sprawę załatwia

Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych

Opracował: Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych, stan na dzień 26-04-2022

Skip to content