Rejony opiekuńcze

Home / O nas / Struktura organizacyjna / Rejony opiekuńcze

Rejony opiekuńcze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

Sprawy klientów załatwiają pracownicy socjalni 11. rejonów opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, właściwych według miejsca zamieszkania wnioskodawcy.
Każdemu rejonowi opiekuńczemu przypisany jest konkretny obszar miasta.

 
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 7:30–15:30
Praca w terenie: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 10–14
Przyjęcia interesantów: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek 8–10 i 14–15:30
środa – bez przyjęć interesantów
(jedynie w sprawach interwencyjnych)

Rejon Opiekuńczy „Barwinek-Baranówek”

Symbol: „R. Op.”
Adres: 25–715 Kielce, ul. Księdza Hugona Kołłątaja 4, II piętro
Pokoje nr: 1-4, 24, 25
Kierownik: Wanda Kosakowska
Zastępca kierownika: Sylwia Kruzel
 • +48 41 368 71 59

Rejon Opiekuńczy „Białogon”

Symbol: „R. Op.”
Adres: 25–715 Kielce, ul. Księdza Hugona Kołłątaja 4, II piętro
Pokoje nr: 12–17
Kierownik: Małgorzata Francuz
Zastępca kierownika: Sylwia Kijewicz
 • +48 41 252 41 70

Rejon Opiekuńczy „Centrum”

Symbol: „R. Op.”
Adres: 25–518 Kielce, ul. Warszawska 29, III piętro
Pokoje nr: 9–10
Kierownik: Małgorzata Bochenek
Zastępca kierownika: Magdalena Dąbrowska
 • +48 41 241 80 23

Rejon Opiekuńczy „Czarnów”

Symbol: „R. Op.”
Adres: 25–735 Kielce, ul. Piekoszowska 39
Kierownik: Barbara Kubicka
Zastępca kierownika: Iwona Sokołowska
 • +48 41 366 49 05

Rejon Opiekuńczy „Herby”

Symbol: „R. Op.”
Adres: 25–616 Kielce, ul. 1 Maja 196, I piętro
Pokoje nr: 30, 30a, 31, 32, 33, 34a, 34b, 35
Kierownik: Edyta Bieńka
Zastępca kierownika: Anna Barańska
 • +48 41 346 15 45

Rejon Opiekuńczy „KSM”

Symbol: „R. Op.”
Adres: 25–345 Kielce, ul. Ludwiki Wawrzyńskiej 20
Kierownik: Lidia Ryczek
Zastępca kierownika: Anna Sayor
 • +48 41 369 12 79

Rejon Opiekuńczy „Os. Jagiellońskie”

Symbol: „R. Op.”
Adres: 25–501 Kielce, ul. Henryka Sienkiewicza 68, I piętro
Kierownik: Monika Błońska
Zastępca kierownika: Beata Kowalczyk
 • +48 41 343 16 05

Rejon Opiekuńczy „Szydłówek”

Symbol: „R. Op.”
Adres: 25–553 Kielce, ul. Miodowa 7
Pokoje nr: 1–7
Kierownik: Lilla Gardyńska
Zastępca kierownika: Małgorzata Krasoń
 • +48 41 362 62 65

Rejon Opiekuńczy „Uroczysko”

Symbol: „R. Op.”
Adres: 25–435 Kielce, ul. Gabrieli Zapolskiej 7
Pokoje nr: 1–6
Kierownik: Małgorzata Terelak
Zastępca kierownika: Mirosława Fijałkowska
 • +48 41 331 29 93

Rejon Opiekuńczy „Za Torami”

Symbol: „R. Op.”
Adres: 25–616 Kielce, ul. 1 Maja 196, I piętro
Pokoje nr: 27–29c
Kierownik: Magdalena Pałyga-Zomer
Zastępca kierownika: Beata Kogut
 • +48 41 345 52 43

Rejon Opiekuńczy „Śródmieście”

Symbol: „R. Op.”
Adres: 25–007 Kielce, ul. Generała Tadeusza Kościuszki 25, I piętro
Pokoje nr: 15–22
Kierownik: Renata Korczyńska
Zastępca kierownika: Katarzyna Gil
 • +48 41 368 07 71

Do zadań rejonów opiekuńczych należy

1) praca socjalna,
2) przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych,
3) dokonywanie analizy, diagnozy i oceny zjawisk indywidualnych i społecznych, a także formułowanie opinii w zakresie zapotrzebowania na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
4) udzielanie informacji, wskazówek porad i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, rodzinom, grupom i społecznościom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną ich trudnej sytuacji lub zaspokajać niezbędne potrzeby życiowe,
5) pomoc w uzyskaniu dla osób lub rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej specjalistycznego poradnictwa, terapii lub innych form pomocy w zakresie możliwości rozwiązywania problemów przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe,
6) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania problemów oraz skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie konsekwencji ubóstwa,
7) inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,
8) współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia
9) inicjowanie lub współuczestniczenie w działaniach profilaktycznych nakierowanychna zapobieganie lub łagodzenie problemów społecznych,
10) wydawanie decyzji administracyjnych przyznających świadczenia z pomocy społecznej,
11) tworzenie i aktualizacja bazy danych klientów Rejonów Opiekuńczych w systemie TT-POMOC na podstawie wywiadów środowiskowych,
12) przygotowanie dokumentacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego dotyczącej odwołań od decyzji administracyjnych,
13) prowadzenie spraw dotyczących zwrotu świadczeń mieszkańcom innych gmin,
14) prowadzenie korespondencji w sprawach dotyczących indywidualnych klientów,
15) sporządzanie sprawozdawczości z zadań realizowanych w Rejonach Opiekuńczych.

Opracował: Rejony opiekuńcze, stan na dzień 04-04-2024

Skip to content