Do czego służy orzeczenie o niepełnosprawności?

Home / Formy pomocy / Orzekanie o niepełnosprawności / Do czego służy orzeczenie o niepełnosprawności?

1. Informacje ogólne dla klienta

Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień w pierwszej kolejności określa status osoby nim dysponującej jako osoby niepełnosprawnej w sensie prawnym. Ponadto pozwala korzystać (po spełnieniu określonych warunków) z szeregu form pomocy.

1. W zakresie zatrudnienia:

 • możliwość uzyskania odpowiedniego zatrudnienia – w zakładach aktywności zawodowej(osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności z odpowiednim symbolem przyczyny niepełnosprawności 01-U, 02-P i 12-C), zakładach pracy chronionej (osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności),
 • możliwość uczestnictwa w szkoleniach (w tym specjalistycznych);
 • korzystania ze ściśle określonych przywilejów pracowniczych – dotyczy osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności m. in.: prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego- po przepracowanym roku, dłuższej przerwy w pracy, krótszego wymiaru czasu pracy.

Szersze informacje zawarte są w Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2020 poz. 426).

2. Uprawnienia pracodawcy zatrudniającego osobę z orzeczonym stopniem o niepełnosprawności:

 • miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika.
 • zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy.
 • zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy.
 • zwrot kosztów szkolenia pracownika.
 • zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy.
 • zwolnienie z wpłat na PFRON.
 • Refundacja części wynagrodzenia lub składek na ubezpieczenia społeczne.

Ponadto zatrudniając osobę niepełnosprawną można uzyskać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia takiej osoby oraz uzyskać zwolnienie z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji można uzyskać w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach, ul. Karola Szymanowskiego 6, tel. +48 41 340 60 55 lub na stronie internetowej: www.mupkielce.praca.gov.pl

3. W zakresie rehabilitacji zawodowej – przygotowanie osoby niepełnosprawnej do uzyskania zatrudnienia i wykonywania pracy. Możliwość wsparcia działalności gospodarczej lub rolniczej.

Więcej informacji można uzyskać w MOPR, Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych w Kielcach, ul. Studzienna 2, pokoje 7-10 lub na stronie internetowej: www.mopr.kielce.pl/formy-pomocy/srodki-pfron/

4. W zakresie rehabilitacji społecznej – umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestniczenia w życiu społecznym. Rehabilitacja ta, odbywa się głównie poprzez wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej, a także wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych. W tym celu osoby niepełnosprawne mają możliwość uczestniczenia w terapii zajęciowej realizowanej w warsztatach terapii zajęciowej (osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i symbolem przyczyny 01-U i 02-P oraz osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności) oraz możliwość uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych.

Więcej informacji można uzyskać w MOPR, Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych w Kielcach, ul. Studzienna 2, pokoje 7-10 lub na stronie internetowej: www.mopr.kielce.pl/formy-pomocy/srodki-pfron/

5. W zakresie rehabilitacji leczniczej – udzielenie pomocy osobie niepełnosprawnej w odzyskaniu jak największej możliwej sprawności. Odbywa się to między innymi poprzez leczenie, udział w turnusach rehabilitacyjnych, a także poprzez zakup sprzętu rehabilitacyjnego czy przedmiotów ortopedycznych oraz likwidację barier architektonicznych i funkcjonalnych (np. technicznych i w komunikowaniu się).

Dofinansowanie do takiej pomocy można uzyskać w MOPR, Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych w Kielcach, ul. Studzienna 2, pokoje 7-10 lub na stronie internetowej: www.mopr.kielce.pl/formy-pomocy/srodki-pfron/

6. Uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego i innych świadczeń rodzinnych (np. dodatków do zasiłku rodzinnego związanych z niepełnosprawnością) oraz do zasiłku stałego z pomocy społecznej. Orzeczenie o niepełnosprawności jest podstawą do otrzymywania świadczeń finansowych: zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna, a w przypadku otrzymywania zasiłków rodzinnych – dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego.

Więcej informacji można uzyskać w MOPR, Dział Świadczeń Rodzinnych, ul. Targowa 18 lub na stronie internetowej: www.mopr.kielce.pl/formy-pomocy/swiadczenia-rodzinne/swiadczenia-opiekuncze/.

7. Ulgi w podatkach – osoba niepełnosprawna lub utrzymująca osobę niepełnosprawną, może odliczyć niektóre wydatki od dochodu podlegającego opodatkowaniu. Należą do nich m.in. wydatki na przystosowanie pomieszczeń lub pojazdów do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, zakup sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznych potrzebnych w rehabilitacji lub czynnościach życiowych, zakup leków, koszty pobytu na turnusie rehabilitacyjnym oraz w sanatorium;

Więcej informacji można uzyskać w Urząd Skarbowy Kielce, ul. Wróbla 17, tel. +48 41 365 71 14 lub ul. Częstochowska 20, tel. +48 41 364 70 00.

8. Prawo do większego mieszkania – w ramach otrzymania mieszkania socjalnego czy komunalnego, jeśli w orzeczeniu wid­nieje pkt 10 – prawo do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Spełnienie tego punktu jest również potrzebne do okre­ślenia normatywnego metrażu w trakcie ubiegania się o dodatek mieszkaniowy.

Więcej informacji można uzyskać w MOPR, Dział ds. Dodatków Mieszkaniowych, 25–363 Kielce, ul. Wesoła 5, pokoje 213–220, II piętro, sektor C.

9. Zniżki w komunikacji miejskiej – osobie niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym i znacznym przysługują ulgi na przejazd środkami lokalne­go transportu zbiorowego w miastach – każde miasto ustala swój regulamin;

W komunikacji miejskiej w Kielcach do korzystania z bezpłatnych przejazdów na podstawie uprawnień gminnych uprawnione są:

 • osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej, wydanej przez Powiatowy/Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z wpisanym znacznym stopniem niepełnosprawności lub imienny bilet elektroniczny.
 • osoby niewidome wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe-na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej, wydanej przez Powiatowy/Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z wpisanym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z przyczyną niepełnosprawności 04-0 lub legitymacja Polskiego Związku Niewidomych lub imienny bilet elektroniczny.
 • dzieci niedosłyszące do 16. roku życia na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16. roku życia, wydanej przez Powiatowy/Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, z wpisaną przyczyną niepełnosprawności 03-L lub legitymacja Polskiego Związku Głuchych lub imienny bilet elektroniczny.

W komunikacji miejskiej w Kielcach na podstawie uprawnień ustawowych do korzystania z bezpłatnych przejazdów uprawnione są:

 • dzieci pięcioletnie niepełnosprawne, oraz dzieci objęte kształceniem specjalnym do przedszkola lub ośrodka wychowawczego oraz ich opiekunowie – na podstawie art. 14a ust. 4 ustawy z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004 Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) na podstawie legitymacji przedszkolna dla dzieci niepełnosprawnych wzór MENiS-II/181/2 lub MEN-I/52/2;
 • uczniowie niepełnosprawni do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum wraz z opiekunem – na podstawie art. 17 ust. 3a pkt.1 ustawy z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004 poz 256 z późn. zm.) na podstawie legitymacji ucznia niepełnosprawnego wzór MENiS-II/182/2, MEN-I/51/2 lub MEN-I/50a-N/2;
 • uczniowie niepełnosprawni w stopniu umiarkowanym lub znacznym z przyczyną niepełnosprawności 05-R lub 01-U do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia wraz z opiekunem (Dz.U. 2004 poz 256 z późn. zm.) na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej, wydanej przez Powiatowy/Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z wpisanym stopniem umiarkowanym lub znacznym z przyczyną niepełnosprawności 05-R lub 01-U wraz z legitymacją szkolną;
 • dzieci i młodzież upośledzone umysłowo w stopniu głębokim, a także z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi w czasie przejazdu do ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia wraz z opiekunem – na podstawie art. 17 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004 poz. 256 z późn. zm.) na podstawie legitymacji ucznia niepełnosprawnego wzór MENiS-II/182/2, MEN-I/51/2 lub MEN-I/50a-N/2.

Uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów w komunikacji miejskiej w Kielcach uprawnione są:

 • osoby z orzeczeniem ustalającym umiarkowany stopień niepełnosprawności na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej, wydanej przez Powiatowy/Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, z wpisanym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub imienny bilet elektroniczny;
 • inwalidzi słuchu na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej, wydanej przez Powiatowy/Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, z wpisanym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i przyczyną niepełnosprawności 03-L lub legitymacja Polskiego Związku Głuchych lub imienny bilet elektroniczny.

Więcej informacji można uzyskać w Zarządzie Transportu Miejskiego w Kielcach, ul. Głowackiego 4, tel. +48 41 343 15 93 w. 33 lub www.ztm.kielce.pl

10. Ulgi PKP i PKS
Osoby:

 • ze znacznym stopniem niepełnosprawności (I grupą inwalidzką, orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji), posiadają – zgodnie z zasadami ogólnymi – uprawnienie do ulgi: 49% ulgi na przejazdy w pociągach PKP – tylko w klasie 2. pociągów oso­bowych; 37% ulgi w pociągach pospiesznych, ekspresowych, IC i EC; 49% ulgi na przejazdy w autobusach PKS w komunikacji zwykłej, na podsta­wie biletów jednorazowych; 37% ulgi w autobusach PKS po­spiesznych i przyspieszonych, na podstawie biletów jednorazowych; 95% ulgi na przejazdy w pociągach PKP i autobusach PKS dla opieku­­na towarzyszącego
  w podróży (na podstawie jednego z dokumentów podopiecznego oraz biletów jednorazowych), przy czym opiekun musi być pełnoletni (skończone 18 lat), a w przypadku osoby niewidomej musi mieć skończone 13 lat;
 • osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji są uprawnione do ulgi 93% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych. Opiekunowie osób niewidomych i opiekunowie osób ze znaczną niepełnosprawnością są uprawnieni do ulgowych przejazdów środkami transportu publicznego. Opiekun towarzyszący w podróży osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji (inwalidzie I grupy lub osobie ze znacznym stopniem niepełnosprawności) oraz przewodnik towarzyszący w podróży osobie niewidomej lub ociemniałej – posiada uprawnienie do 95% ulgi w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego. Warunkiem korzystania z uprawnienia jest posiadanie przez osobę, której opiekun towarzyszy, jednego z dokumentów osoby niewidomej lub ociemniałej lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji (inwalidy I grupy, osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
 • dzieci i młodzież niepełnospraw­na uczęszczające do szkoły, nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia, a studenci do 26. roku życia, ich rodzice lub opiekunowie mają prawo do: 78% ulgi na przejazdy w pociągach osobowych i pospiesznych, ekspreso­wych EC, IC PKP (tylko w 2. klasie) i we wszystkich rodzajach autobusów PKS na trasie z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do: szkoły, przed­szkola, ośrodka rehabilitacji, domu pomocy społecznej, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno–pedagogicznej, placówki opiekuń­czo-wychowawczej, ośrodka wsparcia i z powrotem, na podstawie legitymacji szkolnej; oraz bezpłatnych przejazdów na trasie z miejsca zamieszkania do szkoły, na podstawie ważnej legitymacji szkoły specjalnej z podaną trasą dojazdu (dotyczy młodzieży uczęszczającej do szkół specjalnych); do bezpłatnego przejazdu ma prawo również opiekun dziecka na podstawie zaświadczenia wydanego przez szkołę, z podaną trasą dojazdu.

Więcej informacji można uzyskać:

 • w PKP, Plac Niepodległości 1, 25-560 Kielce, tel. +48 41 366 93 28,
 • w Centrum Komunikacyjnym w Kielcach – Dworzec Autobusowy, 25-504 Kielce, ul. Czarnowska 12, tel. +48 41 366 15 00,
 • lub w Zarządzie Transportu Miejskiego w Kielcach, 25-368 Kielce, ul. Głowackiego 4, tel. +48 41 343 15 9.

11. Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych na lotnisku i w samolocie – zarówno na lotnisku, jak i w samolocie osoby niepełnosprawne mogą liczyć na odpowiednią pomoc. Przewoźnicy lotniczy muszą stosować się do rozporządzenia UE nr 1107/2006 z dnia 5 lipca 2006 o prawach pasażerów niepełnosprawnych i o ograniczonej mobilności. Ponadto większość linii lotniczych oferuje możliwość skorzystania z usługi opieki specjalnej, która obejmuje pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu do samolotu, pomoc przy rozlokowaniu bagażu, możliwość podstawienia wózka inwalidzkiego, itp. Osoba niepełnosprawna podróżująca sama musi umieć samodzielnie skorzystać z toalety, samodzielnie spożywać posiłek oraz samodzielnie zaaplikować sobie odpowiednie lekarstwa. Osoby niepełnosprawne muszą być również zdolne do samodzielnego założenia i korzystania z maski tlenowej. Jeśli osoba niepełnosprawna nie jest w stanie wykonać jednej z powyższych czynności, musi podróżować pod opieką osoby, która ma ukończone 16 lat. Ze względów bezpieczeństwa linie lotnicze ograniczają ilość wszystkich osób niepełnosprawnych na pokładzie (od 3 do 5 osób w zależności od trasy i przewoźnika), dlatego o rezerwację biletów lotniczych należy zadbać odpowiednio wcześnie. Należy również powiadomić linie lotnicze o zamiarze przewozu wózka inwalidzkiego oraz podać takie informacje na temat mobilności pasażera – np. czy potrafi sam wchodzić i schodzić po schodach. Wszystkie linie lotnicze umożliwiają przewóz wózków inwalidzkich. Jeśli wózek przekracza rozmiary pozwalające na swobodny przejazd na pokładzie samolotu, zostaje on nadany jako bagaż rejestrowany do luku samolotu bezpłatnie. W przypadku wózków elektrycznych należy podać informacje, czy wózek jest napędzany za pomocą akumulatorów suchych czy wypełnionych płynnym elektrolitem. Należy również podać informację, czy wózek się składa.

12. Zwolnienie z opłat radiowo-telewizyjnych (abonamentu) – na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności, Telekomunikacja Polska (obecnie Orange) udziela rabatu w przypadku choroby narządu wzroku – z orzeczeniem znacznego stopnia niepełnosprawności z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-0 choroby narządu wzroku, lub też zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu z orzeczeniem znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z symbolem przyczyny niepełnosprawności 03-L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu.
Ulgi udzielane są osobom niepełnosprawnym lub ich opiekunom, jeśli osoba niepełnosprawna ukończyła 16 rok życia. Od 16 maja 2005 r. zwol­nienie nie przysługuje osobom, które mieszkają we wspólnym gospodarstwie domowym z co najmniej dwiema oso­bami, które ukończyły 26. rok życia i które nie spełniają warunków do uzyskania tych zwolnień. Prawo do zwolnień od opłat abo­namentowych zachowują osoby, które korzystają z tego prawa na podstawie dotychczasowych przepisów, pod warunkiem dostarczenia w ciągu 6 miesięcy oświadczenia o spełnia­niu warunków do korzystania z tych zwolnień.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Pocztowym w Kielcach.

13. Ulgi na telefony komórkowe oferowane przez operatorów sieci komórkowych ulgi dotyczą zazwyczaj osób niewidomych i niesłyszących. Ponieważ zakres tych ulg ulega zmia­nie, szczegółowych informacji należy szukać w punktach obsługi klienta tych sieci.

14. Ulgi pocztowe – udogodnienia związane z usługami pocztowymi (Dz.U. 1996 Nr 127 poz. 598 par. 3) to m.in. bezpłatna usługa doręczania listów, paczek i przekazów bezpośrednio do domu. Listonosz powinien przyjąć zwykły, opłacony list i wrzucić go do skrzynki. Mają do tego prawo:

 • osoby niepełnosprawne z uszko­dzeniem narządu ruchu i korzystające z wózka inwalidzkiego;
 • osoby z uszkodzonym wzrokiem, posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub cał­kowitej niezdolności do pracy i samo­dzielnej egzystencji (I grupa inwalidz­ka).

Więcej informacji można uzyskać w Urząd Pocztowy w Kielcach

15. Ulgowa opłata paszportowa – ulgowa opłata abonamentowa w wysokości 50% stawki pobierana jest od osób niepełnosprawnych bez względu na rodzaj schorzenia, a także dla współmałżonków tych osób, pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu. Więcej informacji można uzyskać w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach Oddział Obsługi Paszportowej, al. IX Wieków Kielc 3, tel. +48 41 342 14 13, fax +48 41 342 14 66.

16. Ulgi w muzeach – do kupna ulgowych biletów do muzeów uprawnione są osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami. Wysokość zniżki każde muzeum ustala indywidualnie.

17. Ulgi na basenie MOSIR Kielce:

 • I stopień niepełnosprawności – znaczny – osoba, która przedłoży legitymację z tym stopniem, wydaną przez Miejski lub Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności ma prawo do bezpłatnego korzystania z basenu, jej opiekun również korzysta z basenu bezpłatnie.
 • II stopień niepełnosprawności – umiarkowany – osoba, która przedłoży legitymację z tym stopniem, wydaną przez Miejski lub Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności ma prawo do korzystania z basenu po wykupieniu biletu ulgowego.
 • III stopień niepełnosprawności – lekki – osobie, która przedłoży legitymację z tym stopniem wydaną przez Miejski lub Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności nie przysługuje zniżka na zakup biletu ulgowego.

18. Ulgi na sprzęt komputerowy – aby starać się o dofinansowanie sprzętu komputerowego dla niepełnosprawnego dziecka, należy wypełnić wniosek i złożyć go w stosownej placówce. Najlepiej jest mieć również opinię od nauczyciela prowadzącego dziecko o potrzebie tego sprzętu. Komputer finansowany jest z programu pokonywania barier w komunikacji ze środków PERON. Dofinansowania może wynosić do 70% wartości komputera.

Więcej informacji można uzyskać w MOPR, Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych w Kielcach, ul. Studzienna 2, pokoje 7-10 lub na stronie internetowej: www.mopr.kielce.pl/formy-pomocy/srodki-pfron/

19. Uprawnienia m.in. w przychodni, aptece od 1 lipca 2018 r. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności mają prawo do korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz zaopatrywanie się w aptece bez kolejki.

20. Uprawnienia w urzędzie osoba niepełnosprawna lub z dzieckiem niepełnosprawnym może załatwiać sprawy poza kolejnością w instytucjach i urzędach publicznych oraz w sklepach.

21. Uzyskanie karty parkingowej imienną kartę parkingową można otrzymać tylko na podstawie orzeczeń wydawanych przez Powiatowe/Miejskie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności w punkcie 9 musi zawierać wskazanie do wydania karty parkingowej, czyli przesłankę określoną w art. 8 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

Więcej informacji można uzyskać: Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach ul. Zamenhofa 4, tel. +48 41 362 46 67, +48 41 331 09 58 (osoby powyżej 16. roku życia), ul. Miodowa 7, tel. +48 41 341 70 64 (osoby poniżej 16. rokiem życia) lub na stronie internetowej www.mopr.kielce.pl/formy-pomocy/orzekanie-o-niepelnosprawnosci/karta-parkingowa/

 • 22. Uzyskanie Legitymacji Osoby Niepełnosprawnej orzeczenie jest podstawą do korzystania z systemu ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym. Potwierdzeniem posiadania orzeczenia jest legitymacja osoby niepełnosprawnej. Organem uprawnionym do jej wydania jest Powiatowy/Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Więcej informacji można uzyskać: Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach ul. Zamenhofa 4, tel. +48 41 362 46 67, +48 41 331 09 58 (osoby powyżej 16. roku życia), ul. Miodowa 7, tel. +48 41 341 70 64 (osoby poniżej 16. rokiem życia) lub na stronie internetowej www.mopr.kielce.pl/formy-pomocy/orzekanie-o-niepelnosprawnosci/legitymacja-osoby-niepelnosprawnej/

23. Korzystanie z psa przewodnika w obiektach użyteczności publicznej pies przewodnik lub pies asystujący to specjalnie przeszkolony pies, którego zadaniem jest pomoc osobie niepełnosprawnej w codziennych czynnościach, a jego obecność zapewnia właścicielowi poczucie bezpieczeństwa i niezależności w życiu. Osoba niewidoma lub niedowidząca oraz osoba niepełnosprawna ruchowo, której towarzyszy pies przewodnik lub pies asystujący korzysta ze specjalnych uprawnień. Ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych; a także do: parków narodowych i rezerwatów przyrody; na plaże i kąpieliska. Uprawnienie, to przysługuje również w środkach transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i wodnego oraz w innych środkach komunikacji publicznej. Warunkiem skorzystania z tych uprawnień jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Nie ma obowiązku zakładania czworonożnemu opiekunowi kagańca oraz prowadzenia go na smyczy, jednakże jego właściciel ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody. Status psa asystującego potwierdza certyfikat wydawany po odbyciu odpowiedniego szkolenia. Certyfikat wydaje uprawniony do tego podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących, wpisany do rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów.

24. Transport dla osób niepełnosprawnych na terenie Kielc mieszkańcy Kielc mogą korzystać z transportu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych.Prawo do korzystania z przewozu pojazdem przystosowanym do transportu osób niepełnosprawnych mają mieszkańcy Kielc z widoczną dysfunkcją ruchu, w pierwszej kolejności na wózkach inwalidzkich wraz z opiekunem oraz pozostałe osoby niepełnosprawne z orzeczonym stopniem niepełnosprawności z tytułu schorzeń narządu ruchu. Osobom takim przysługuje przewóz na terenie Miasta Kielce i powiatu kieleckiego tam i z powrotem, w celu załatwienia swoich spraw osobistych, w:

1) placówkach służby zdrowia,
2) placówkach realizujących rehabilitację i usprawnienie,
3) urzędach i instytucjach publicznych,
4) placówkach oświatowych realizujących obowiązek szkolny lub nauki,
5) placówkach sportowych i kulturalnych,
6) w celu realizacji potrzeb wynikających z osobistej działalności zawodowej.

25. Wiele zniżek, ulg i przywilejów przyznają osobom niepełnosprawnym również przedsiębiorstwa prywatne, takie jak niektóre kina, teatry, obiekty sportowo-rekreacyjne. Jednak o przyznaniu przywileju zniżkowego biletu decyduje zarządca danego obiektu, instytucji. Natomiast o obowiązujących zniżkach należy dowiadywać się bezpośrednio w konkretnym ośrodku, firmie lub bezpośrednio w regulaminie na stronach internetowych danego obiektu. Cena biletu dla osoby niepełnosprawnej to zwykle cena biletu ulgowego.

Orzeczenia Powiatowego/Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności nie są w żadnym przypadku podstawą do ubiegania się o rentę i emeryturę. Zespół nie wypłaca świadczeń finansowych. Orzeczenie jest dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność.
Przysługujące osobie niepełnosprawnej świadczenia oraz ulgi i uprawnienia uzależnione są od orzeczonej niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, a w niektórych przypadkach również od kodu schorzenia lub szczegółowego wskazania znajdującego się na orzeczeniu.
Otrzymane w Zespole orzeczenie należy złożyć we właściwej instytucji, przyznającej świadczenia lub ulgi.

2. Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 426);
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2019 poz. 1507);
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. 2018 poz. 295);
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruch drogowym (Dz.U. 2020 poz. 110);
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2019 poz. 2460);
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. 2020 poz. 902);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych (Dz.U. 2008 nr 160, poz. 994);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie opłat paszportowych (Dz.U. 2003 nr 41 poz. 346);
 • Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2020 poz. 815);
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (M.P. 1997 nr 50 poz. 475);
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1373, art. 47 c.);
 • Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz.U. 2018 poz. 932);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie refundacji wynagrodzenia oraz składek na wynagrodzenia społeczne pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne (Dz.U. 2008 nr 112 poz. 718);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie zwrotu kosztu wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz.U. 2010 nr 226 poz. 1475).

Opracował: Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, stan na dzień: 18-06-2020

Skip to content