Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz unieważnieniu zapytania ofertowego na zadanie 3: dot. zakupu środków ochrony indywidualnej i dezynfekcji oraz drobnego sprzętu medycznego (termometrów) do przeciwdziałania pandemii koronawirusa COVID-19

Kielce, 22.03.2021 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 04.03.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
ORAZ
UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZADANIE 3

 

Gmina Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 25-544 Kielce, ul. Studzienna 2, informuje, że w dniu 12.03.2021 r. o godz. 10.15 odbyło się otwarcie ofert na Zapytanie ofertowe dot. zakupu środków ochrony indywidualnej i dezynfekcji oraz drobnego sprzętu medycznego (termometrów) do przeciwdziałania pandemii koronawirusa COVID-19 dla Uczestników Projektów Gminy Kielce: Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach; Alzheimer – model rozwoju usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach; Planowanie i działanie – integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

(…)

Pełny dokument w załączniku:

Skip to content