Informacja – w sprawie ogłoszenia Prezydent Miasta Kielce o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych z dnia 29 stycznia 2021 r.

Kielce, dnia 22.02.2021 r.

INFORMACJA

  W dniu 29 stycznia 2021 r. Prezydent Miasta Kielce ogłosił nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań własnych w 2021 roku z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Miasto Kielce w następujących zakresach:

  1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
  2. W zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

zgodnie z art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057).

Termin złożenia formularza zgłoszenia – deklaracji uczestnictwa w pracach komisji konkursowej wyznaczony był do dnia 10 lutego 2021 r.

W związku z ww. ogłoszeniem nie wpłynęło żadne zgłoszenie.

(…)
Pełny dokument w załączniku

Skip to content