Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom dla Dzieci” w Kielcach

Home / Jednostki organizacyjne / Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom dla Dzieci” w Kielcach

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom dla Dzieci” w Kielcach

Symbol: „POW.DDD”
Właściwość: Placówka wychowuje i sprawuje całodobową opiekę, zaspakajając psychofizyczne potrzeby dziecka odpowiednie do jego potrzeb życiowych, wieku i możliwości rozwojowych
Ilość miejsc: 14
Adres: 25–362 Kielce, ul. Niestachowska 17
Dyrektor: Zofia Wesołowska
Lider: Jolanta Salwa
Godziny pracy: Placówka całodobowa
 • +48 41 367 22 29

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom dla Dzieci” łączy zadania placówek typu

 • socjalizacyjnego dla nie więcej niż 7 wychowanków,
 • specjalistyczno-terapeutycznego dla nie więcej niż 7 wychowanków, która zapewnia opiekę nad dzieckiem o indywidualnych potrzebach.

Do zadań Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom dla Dzieci” należy

 • zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajanie jego niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych;
 • realizowanie przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku;
 • umożliwianie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;
 • podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny;
 • zapewnianie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
 • obejmowanie dziecka działaniami terapeutycznymi;
 • zapewnianie dziecku korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

Ponadto dla dzieci o indywidualnych potrzebach Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom dla Dzieci” w Kielcach zapewnia dodatkowo

 • zajęcia wychowawcze,
 • socjoterapeutyczne,
 • korekcyjne,
 • kompensacyjne,
 • logopedyczne,
 • terapeutyczne,
 • rekompensujące braki w wychowaniu w rodzinie i przygotowujące do życia.

Opracował: Dział Opieki i Wychowania, stan na dzień 18-06-2020

Skip to content