Dział ds. Dialogu Obywatelskiego

Home / O nas / Struktura organizacyjna / Dział ds. Dialogu Obywatelskiego

Dział ds. Dialogu Obywatelskiego

Adres: 25–542 Kielce, ul. Bukowa 14
Telefon: +48 41 315 11 76 wew. 21, 22, 23
21 – kontrola
22 – kierownik
23 – zlecanie zadań podmiotom niepublicznym
Kierownik: Dorota Ławniczak
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 7:30–15:30

Do podstawowych zadań Działu ds. Dialogu Obywatelskiego należy

1) zlecanie, w imieniu Miasta Kielce, zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:
a) przygotowywanie procedur konkursowych dla podmiotów niepublicznych:
– przygotowywanie projektów zarządzeń w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert oraz powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań gminy i powiatu na dany rok,
– przygotowywanie projektów zarządzeń w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, zarządzeń w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert,
– przygotowywanie umów o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego z wyłonionymi organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
b) prowadzenie procedur pozakonkursowego trybu powierzania zadań,
c) przygotowywanie dyspozycji dotyczących transz przyznanych kwot dotacji zawartych w umowach o realizację zadań publicznych,
d) przyjmowanie sprawozdań częściowych oraz końcowych z realizacji zadań podmiotów niepublicznych i ich rozliczanie,
e) bieżący nadzór finansowy i merytoryczny nad realizacją zadań przez podmioty niepubliczne, którym Miasto Kielce zleciło ich realizację za pośrednictwem Ośrodka,
2) sprawowanie kontroli nad:
a) realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez podmioty niepubliczne, którym Miasto Kielce zleciło ich realizację,
b) podmiotami pieczy zastępczej, tj. Ośrodkiem Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Kielcach, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo–wychowawczymi funkcjonującymi na terenie Miasta Kielce lub świadczącymi usługi na rzecz Miasta Kielce,
3) sporządzanie sprawozdawczości z zadań realizowanych w Dziale.

 

Opracował: Dział ds. Dialogu Obywatelskiego, stan na dzień: 04-04-2024

W strukturze Działu Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych wyodrębnia się Sekcję Wolontariatu

Działu ds. Dialogu Obywatelskiego – Sekcja Wolontariatu

Adres: 25–379 Kielce, ul. Mała 17/4
Kierownik: Dorota Ławniczak
Kierownik Sekcji:
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 7:30–15:30
  • +48 536 926 808
  • https://www.facebook.com/mopr.wolontariat.kielce

Do podstawowych zadań Sekcji Wolontariatu należy:

1) podejmowanie działań na rzecz rozwoju wolontariatu na terenie Miasta Kielce,
2) realizacja wolontariatu stałego na podstawie „Programu wolontaryjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach”, w tym:
a) planowanie, koordynowanie oraz realizacja działań wolontaryjnych w obrębie świadczonych usług pomocy niematerialnej dla osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób starszych i niepełnosprawnych,
b) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin objętych pomocą wolontaryjną we współpracy z pracownikami komórek organizacyjnych Ośrodka,
3) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Miasta Kielce w celu organizacji imprez integracyjnych, rekreacyjno-sportowych, festynów promujących Miasto Kielce, obsługi spotkań, zbiórek pieniężnych na terenie Miasta Kielce,
4) współpraca i wymiana doświadczeń z innymi Centrami Wolontariatu działającymi na terenie Miasta Kielce, w szczególności coroczna, wspólna organizacja Międzynarodowego Dnia Wolontariusza i Świętokrzyskiej Gali Wolontariatu,
5) promocja Wolontariatu Ośrodka, współtworzenie i rozwijanie grup wolontaryjnychna portalach społecznościowych,
6) sporządzanie sprawozdawczości z zadań realizowanych w Sekcji.

 

Opracował: Dział ds. Dialogu Obywatelskiego, stan na dzień: 04-04-2024

Skip to content