Dział Opieki i Wychowania

Home / O nas / Struktura organizacyjna / Dział Opieki i Wychowania

Dział Opieki i Wychowania

Symbol: „Op.”
Adres: 25–533 Kielce, ul. Marszałkowska 12, I piętro
Kierownik: Izabela Aniołek
Zastępca kierownika: Iwona Bielecka
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 7:30–15:30

Do zadań Działu Opieki i Wychowania należy

1) organizowanie pracy z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej:
a) współudział w opracowywaniu programów wspierania rodziny i czuwanie nad ich realizacją,
b) merytoryczny nadzór nad systemem opieki nad dzieckiem i rodziną,
c) koordynowanie pracy socjalnej na rzecz rodzin z dziećmi, które zgłoszone zostały do Zespołu Profilaktyki Rodzinnej,
d) udzielanie w Zespole Profilaktyki Rodzinnej pomocy rodzinom z dziećmi w formie poradnictwa specjalistycznego oraz organizowanie grup wsparcia,
e) koordynowanie pracy z rodziną przez asystentów rodziny,
f) sporządzanie i merytoryczna obsługa umów z rodzinami wspierającymi,
2) organizowanie opieki i wychowania w pieczy zastępczej:
a) tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych,
b) współpraca z sądem w zakresie umieszczania dzieci w pieczy zastępczej,
c) prowadzenie rejestrów danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz o osobach pełniących te funkcje,
d) sporządzanie i merytoryczna obsługa umów zawartych z zawodowymi rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz rodzinami pomocowymi,
e) współpraca z Ośrodkiem Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Kielcach w zakresie umieszczania dzieci w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz oceny sytuacji dzieci umieszczonych w tych formach opieki,
f) kierowanie dzieci do zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka,
g) kierowanie małoletnich do instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz prowadzenie dokumentacji dzieci przebywających w tych formach opieki,
h) sporządzanie i merytoryczna obsługa porozumień oraz not księgowych w zakresie pokrywania przez Miasto Kielce oraz właściwe powiaty kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej,
i) prowadzenie merytorycznego nadzoru nad działalnością placówek (uczestniczenie w tworzeniu regulaminów, uchwał, udział w posiedzeniach zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka w placówce, głos doradczy w zakresie podejmowanych inicjatyw przez placówki opiekuńczo-wychowawcze),
j) prowadzenie postępowań administracyjnych, przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka,
k) prowadzenie procedury obciążania rodziców naturalnych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej,
l) sporządzanie tytułów wykonawczych dotyczących egzekucji administracyjnej należności wynikających z decyzji wydanych w dziale oraz monitorowanie tej egzekucji,
3) udzielanie pomocy w usamodzielnianiu osobom pełnoletnim opuszczającym pieczę zastępczą oraz dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobowa opiekę oraz młodzieżowy ośrodek wychowawczy:
a) udzielanie pomocy na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki,
b) realizacja pomocy rzeczowej,
c) udzielanie porad i wsparcia usamodzielnionym wychowankom,
d) współpraca z Urzędem Miasta Kielce w zakresie pomocy w uzyskaniu przez wychowanków mieszkania z zasobów gminy,
e) kierowanie do różnego rodzaju projektów aktywizujących oraz lokali aktywizujących dla osób niepełnosprawnych w szczególności dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej,
f) kierowanie do mieszkań treningowych dla usamodzielnianych oraz mieszkania wspomaganego dla osób niepełnosprawnych w szczególności dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej prowadzonych przez Centrum Obsługi Placówek w Kielcach,
4) nadzór nad funkcjonowaniem Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży:
a) wydawanie decyzji o skierowanie do Domu oraz odpłatności za pobyt,
b) prowadzenie merytorycznego nadzoru nad działalnością Domu (uczestnictwo w tworzeniu regulaminów, uchwał, głos doradczy w podejmowanych inicjatywach, udział w zespołach interdyscyplinarnych),
5) prowadzenie mieszkania treningowego dla matek z dziećmi opuszczających placówki wsparcia,
6) prowadzenie mieszkania treningowego dla osób przygotowujących się do usamodzielnienia,
7) opracowywanie projektu budżetu na zadania realizowane w Dziale i bieżąca analiza wydatkowania środków,
8) współpraca z innymi osobami i instytucjami w celu przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej rodziny objętej wsparciem Zespołu Profilaktyki Rodzinnej, realizowana między innymi w ramach posiedzeń Zespołu,
9) współpraca z kierownikami placówek wsparcia dziennego na terenie Miasta Kielce w zakresie merytorycznej działalności placówki,
10) podejmowanie działań integrujących placówki wsparcia dziennego oraz inicjowanie wymiany doświadczeń pomiędzy placówkami poprzez organizowanie cyklicznych spotkań i imprez,
11) współpraca przy opracowaniu i nadzór nad realizacją programów wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej,
12) sporządzanie sprawozdawczości z zadań realizowanych w Dziale.

Opracował: Dział Opieki i Wychowania, stan na dzień 04-04-2024

Dział Opieki i Wychowania – Mieszkania chronione treningowe dla matek z dziećmi opuszczających placówki wsparcia

Adres: 25–301 Kielce, ul. Sienkiewicza 23/24
Koordynator: Izabela Aniołek
Kierownik: Izabela Aniołek
Zastępca kierownika: Iwona Bielecka
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 7:30–15:30
 • +48 41 331 72 58

Do podstawowych zadań mieszkań chronionych treningowych dla matek z dziećmi opuszczających placówki wsparcia należy

 • prowadzenie gospodarstwa domowego i zarządzanie budżetem,
 • zdobywanie umiejętności umożliwiających załatwianie spraw urzędowych,
 • zdobywanie oraz doskonalenie umiejętności interpersonalnych i współżycia społecznego,
 • rozwijanie odpowiedzialności i właściwego stosunku do obowiązków.

Dział Opieki i Wychowania – Mieszkania chronione treningowe dla osób przygotowujących się do usamodzielnienia

Adres: 25–301 Kielce, ul. Sienkiewicza 23/1
Koordynator: Izabela Aniołek
Kierownik: Izabela Aniołek
Zastępca kierownika: Iwona Bielecka
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 7:30–15:30
 • +48 41 331 72 58

Do podstawowych zadań mieszkań chronionych treningowych dla osób przygotowujących się do usamodzielnienia należy

 • zapewnienie odpowiednich warunków bytowych umożliwiających prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego,
 • kontynuowanie rozpoczętego w pieczy zastępczej procesu usamodzielnienia,
 • pomaganie w integracji ze środowiskiem oraz kształtowanie odpowiedzialności i właściwego stosunku do obowiązków,
 • stwarzanie możliwości samodzielnego rozwiązywania trudności życiowych przy współpracy ze specjalistami,
 • umożliwienie funkcjonowania w warunkach odpowiadających warunkom życia w środowisku lokalnym.

Opracował: Dział Opieki i Wychowania, stan na dzień 10-11-2022

Skip to content