Dział Projektów

Home / O nas / Struktura organizacyjna / Dział Projektów

Dział Projektów

Symbol: „PS”
Adres: 25–715 Kielce, ul. Księdza Hugona Kołłątaja 4, II piętro
Pokoje nr: 6 – A. Gliździńska, R. Juszczyk
7 – A. Gromska, D. Trych
8 – Danuta Młynarczyk
21 – Radosław Malinowski
23 – E. Jamróz, A. Kielczyk, K. Kowalczyk
Kierownik: Danuta Młynarczyk
Zastępca kierownika: Radosław Malinowski
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 7:30–15:30
  • +48 41 307 00 04 – pok. 6
  • +48 41 307 00 03 – pok. 7
  • +48 664 748 304 – pok. 8
  • +48 41 307 00 05 – pok. 21
  • +48 41 307 00 06 – pok. 23

Do podstawowych zadań Działu Projektów należy

1) pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej, na realizację projektów służących zmniejszeniu obszarów wykluczenia społecznego i rozwojowi infrastruktury społecznej,
2) pozyskiwanie informacji o źródłach finansowania projektów dotyczących problematyki społecznej,
3) opracowywanie i wdrażanie przedsięwzięć służących rozwiązywaniu problemów społecznych wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
4) budowanie lokalnej koalicji organizacji i instytucji statutowo zajmujących się problematyką społeczną zgodnie z zasadą współpracy i partnerstwa,
5) inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji i rozwoju lokalnych środowisk działających w obszarze polityki społecznej,
6) tworzenie i monitorowanie wdrażania programów osłonowych i aktywizujących dla mieszkańców Kielc zagrożonych wykluczeniem społecznym,
7) wdrażanie i nadzór merytoryczny nad upowszechnianiem nowych standardów pracy socjalnej polegających na rozdzieleniu pracy socjalnej od przyznawania świadczeń,
8) upowszechnianie środowiskowej pracy socjalnej z wykorzystaniem metody Organizowania Społeczności Lokalnej (OSL) i projektów socjalnych,
9) prowadzenie Miejsca Aktywności Mieszkańców „MAM”,
10) nadzór merytoryczny nad utrzymaniem trwałości rezultatów projektów współfinansowanych ze środków UE i innych zewnętrznych źródeł finansowania,
11) sporządzanie sprawozdawczości z zadań realizowanych w Dziale,
12) prowadzenie Centrum Pomocy Uchodźcom „CPU”, którego celem jest:
a) udzielanie poradnictwa specjalistycznego, w tym psychologicznego, prawnego i psychoterapeutycznego dla obywateli Ukrainy,
b) doradztwo i poradnictwo zawodowe,
c) zapewnienie dostępu do sprzętu komputerowego i pomocy informatyka,
d) zapewnienie obsługi spraw w języku polskim i ukraińskim,
e) udzielanie informacji o dostępnych formach wsparcia i pomoc w ich uzyskaniu, w tym pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, podstawowej opieki medycznej,
f) prowadzenie rekrutacji do projektów realizowanych na rzecz obywateli Ukrainy.
13) prowadzenie Ukraińskiego Centrum Integracji „UCI”, którego celem jest integracja społeczno–kulturowa.

Opracował: Dział Projektów, stan na dzień 04-04-2024

Skip to content