Dział Techniczny

Home / O nas / Struktura organizacyjna / Dział Techniczny

Dział Techniczny

Symbol: „D.T.”
Adres: 25–544 Kielce, ul. Studzienna 2
Pokoje nr: 2, 12, 19, 20, 21 – parter
Kierownik: Paweł Regucki
Zastępca kierownika: Edyta Zając
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 7:30–15:30
  • +48 606 760 493 – Paweł Regucki
  • +48 41 331 25 24 wew. 222, 223, 228, 238, 240, 262, 263, 264

Do podstawowych zadań Działu Technicznego należy

1) zarządzanie budynkami i lokalami wykorzystywanymi przez Ośrodek, w tym przygotowywanie projektów i prowadzenie spraw dotyczących umów, umów eksploatacyjnych, gospodarka pomieszczeniami,
2) planowanie spraw dotyczących napraw, konserwacji i remontów budynków oraz urządzeń technicznych w tych budynkach,
3) sporządzanie planów inwestycyjnych oraz współpraca w zakresie przygotowania wniosków do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce,
4) prowadzenie nadzoru nad remontami bieżącymi i kapitalnymi budynków i lokali Ośrodka,
5) współpraca z inwestorem zastępczym (m.in. z wykonawcami remontów i inwestycji oraz inspektorami nadzoru),
6) uczestniczenie w odbiorach robót budowlanych oraz przekazywaniu zakończonych zadań użytkownikom,
7) tworzenie lub współpraca przy tworzeniu oraz opiniowaniu programów użytkowych w częściach obejmujących ich zakres rzeczowy,
8) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem dokumentacji do uzyskania niezbędnych pozwoleń przy prowadzonych remontach i inwestycjach,
9) pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania inwestycji,
10) ewidencjonowanie i monitorowanie bazy danych dotyczących środków rzeczowych,
11) prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych,
12) koordynacja prac remontowych i inwestycyjnych w domach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i innych placówkach pomocy społecznej nadzorowanych przez Ośrodek,
13) zabezpieczanie majątku należącego i wykorzystywanego przez Ośrodek oraz urządzeń technicznych Ośrodka,
14) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku Ośrodka,
15) prowadzenie spraw zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130 000 złotych netto,
16) gospodarowanie środkami rzeczowymi i materiałami budowlanymi, prowadzenie magazynu gospodarczego w zakresie działania Działu,
17) prowadzenie ewidencji magazynowej w zakresie działania Działu,
18) obsługa transportowa oraz rozliczanie kart drogowych,
19) przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych budynków i lokali Ośrodka oraz dokonywanie okresowych badań zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
20) nadzór nad środkami transportu,
21) prowadzenie spraw związanych z podatkiem od nieruchomości,
22) ewidencjonowanie wpływających do Działu wniosków o dokonanie zakupu, naprawy, przeprowadzenie remontu,
23) kwalifikowanie wniosków realizowanych na podstawie regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w oparciu o wspólny słownik zamówień CPV,
24) koordynowanie prac związanych z utrzymaniem czystości w obiektach Ośrodka,
25) prowadzenie całokształtu spraw związanych z zakupem i rozdysponowaniem środków czystości na potrzeby Ośrodka,
26) prowadzenie kartotek wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze,
27) prowadzenie ewidencji faktur, rachunków, ich opisywanie i przekazywanie do Działu Finansowo–Księgowego w zakresie pełnionych obowiązków,
28) zabezpieczanie w artykuły i sprzęt biurowy, materiały eksploatacyjne do drukareki kserokopiarek, druki do bieżącej działalności Ośrodka,
29) prowadzenie całokształtu spraw związanych z telefonią stacjonarną i cyfrową,
30) sporządzanie sprawozdawczości z zadań realizowanych w Dziale.

Opracował: Dział Techniczny, stan na dzień 04-04-2024

Skip to content