Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (teks jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) i § 12 ust. 3 załącznika do uchwały Nr II/31/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2019

Prezydent Miasta Kielce

 ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań własnych miasta na 2019 r. w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnvch finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

(…)

Zapoznaj się:

Skip to content