Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

Home / Programy i projekty finansowane z budżetu państwa / Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

Celem Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego -edycja 2024 jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

– dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności

– osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi poprzez:

– czasowe odciążenie opiekunów osób niepełnosprawnych od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnieniem czasu na odpoczynek i regenerację

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkania członka rodziny lub opiekuna (o których mowa powyżej), we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawującą całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Program realizowany jest w dwóch formach:

– świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością– limit do 240 godzin

– świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego – limit do 14 dni

Gmina kwalifikuje do przyznania usługi opieki wytchnieniowej na podstawie karty zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.
Przyjmowanie wniosków do Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 zakończyło się w dniu 29.02.2024.

Weryfikacja wniosków odbywa się w marcu 2024 r.

W pierwszej kolejności usługi będą przyznane osobom, które uzyskały najniższą punktację w skali FIM. Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.
W ramach przyznanej dotacji gmina planuje objąć wsparciem 284 osoby.
Usługi świadczone w ramach opieki wytchnieniowej ułatwią opiekunom podejmowanie innych zadań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oraz poprawią komfort ich życia i ogólny stan zdrowia.

Szczegółowe informacje można uzyskać po numerem telefonu: 41 331 25 24 wew. 257

 

Osoby odpowiedzialne za realizację Programu:

Małgorzata Ozga-Zagdan

Katarzyna Gonciarz

 

Pliki do pobrania:

1. Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 wraz z załącznikami do programu

2. Oświadczenie uczestnika Programu ” Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

3. Karta zgłoszenia do Programu “Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024– załącznik nr 7 do Programu

4. Karta oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM – załącznik nr 7 do Programu

Skip to content