Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty – zakup i dostawa 2 sztuk czepków do Easy Biofeedback do Specjalistycznej Placówki Dziennej „AZYL” w Kielcach

Kielce, dnia  21-04-2021 r.

 PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

1. Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: zakup i dostawa 2 sztuk czepków do Easy Biofeedback do Specjalistycznej Placówki Dziennej „AZYL” w Kielcach niezbędnych do realizacji terapii Biofeedback w ramach projektu „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku:

 

Skip to content