Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych można składać:

  • w Punkcie Obsługi Klienta Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Bodzentyńska 32/40,
  • wysłać pocztą tradycyjną na adres: Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Targowa 18, piętro XII, 25-520 Kielce,
  • przekazać za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym) do 30 listopada 2022 r.

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

  • kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo
  • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
  • kocioł olejowy.

Źródło ciepła musi być zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Druki wniosków w wersji papierowej można pobrać w Punkcie Obsługi Klienta Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Bodzentyńska 32/40 lub wydrukować ze strony internetowej mopr.kielce.pl

Do pobrania:

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych.pdf

Skip to content