Zapytanie – sondaż rynku: Zatrudnienie na umowę zlecenie jednego psychologa do prowadzenia zajęć w ramach projektu.

Kielce, 2020-07-24

Zał. Nr 2

ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU
1. Zamawiający: Świętokrzyski Zespół Regionalny Koalicji Na Rzecz Zdrowia Psychicznego w Kielcach
2. Przedmiot zamówienia: Psycholog zostanie zatrudniony na umowę zlecenie na okres od sierpnia 2020 r. do grudnia 2020 r.
Zatrudnienie na umowę zlecenie jednego psychologa do prowadzenia zajęć w ramach projektu  „Razem możemy więcej – wsparcie rodzin wychodzących z kryzysu zdrowia psychicznego” 


Do zadań psychologa będzie należało:

  • przeprowadzenie terapii przeciwlękowej w formie grupowej oraz indywidualnej/rodzinnej dla osób po kryzysach zdrowia psychicznego oraz członków ich rodzin w łącznej liczbie 90 godzin dla maksymalnie 25 osób,
  • miejsce realizacji: Środowiskowym Domu Samopomocy ul. Miodowa 7 w godzinach popołudniowych 1-2 razy w tygodniu po 2 godziny dydaktyczne,
  • terapia indywidualna/rodzinna może być prowadzona w miejscu zamieszkania uczestnika projektu,
  • współpraca z pozostałym personelem projektu w celu powołania grupy samopomocowej.

Zajęcia wymienione w pkt 1. będą wymagały od zatrudnionej osoby prowadzenia wymaganej dokumentacji (m.in. listy obecności).

Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

  • wykształcenie psychologiczne,
  • ukończone szkolenie specjalizacyjne z psychoterapii,
  • doświadczenie w zakresie udzielania pomocy psychologicznej.
3. Termin realizacji zamówienia sierpień 2020 r. – grudzień 2020 r.
4. Kryteria wyboru oferty: 100 % CENA
5. Inne istotne warunki zamówienia: w związku z brakiem możliwości realizacji projektu we wcześniejszym terminie (pandemia) dopuszcza się częstszą i dłuższą liczbę spotkań
6. Sposób przygotowania oferty: Wzór oferty
7. Miejsce i termin składania ofert: Osobiście:

Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie – Dział ds. Doradztwa Metodycznego, Kontroli i Sprawozdawczości ul. Sienkiewicza 34, piętro II pokój 5 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Razem możemy więcej – wsparcie rodzin wychodzących z kryzysu zdrowia psychicznego”

Brak możliwości wysłania pocztą

Oferty należy składać do 30 lipca 2020 r. do godziny 14.00
Rozstrzygnięcie nastąpi w tym samym dniu.

8. Rozpoznanie prowadził(a): Joanna Głuszek tel. 603 096 605

(Pełna dokumentacja w załączniku)

 

Skip to content