Dostępne mieszkanie

Dostępne mieszkanie

Rada Nadzorcza PFRON w grudniu 2023 r. wprowadziła zmianę w programie „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Dostępne mieszkanie polegającą na zniesieniu kryterium wiekowego Beneficjentów programu.

Jeśli spełniasz poniższe kryteria, tj.:

  • posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności lub znaczny stopień niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), wydane z tytułu dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka,
  • w Twoim mieszkaniu i/lub budynku występują bariery architektoniczne uniemożliwiające wyjście na poziom zero przez budynkiem,
  • posiadasz tytuł prawny do zajmowanego mieszkania

możesz uzyskać dopłatę do zamiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku. Dofinansowanie stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego lub wynikającą z zamiany mieszkań.

 

Jeśli wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, składa go jej opiekun prawny.
W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie o zamieszkiwaniu w lokalu wspólnie osoby z niepełnosprawnością oraz opiekuna prawnego.

 

Wniosek wraz z wymaganymi złącznikami można złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia pod adresem https://sow.pfron.org.pl/

 

Wnioski można składać do dnia 31.12.2024r. jednak nie dłużej niż do wyczerpania budżetu Programu.

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie internetowej PFRON pod adresem: www.pfron.org.pl

Skip to content