Refundacja podatku VAT

Home / Formy pomocy / Refundacja podatku VAT


1. Sprawę załatwia

Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych, ul. Targowa 18, 25-520 Kielce, XII piętro, tel. +48 41 343 21 33, +48 41 368 29 85, +48 570 188 010.

2. Informacje ogólne dla klienta

Refundacja podatku VAT przysługuje, gdy odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym:

  • wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze tj. kocioł gazowy / bojler gazowy / podgrzewacz gazowy przepływowy / kominek gazowy zasilane paliwami gazowymi, wpisany lub zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia wejścia w życie ustawy, albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy
  • jest osobą: w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł, lub
  • osobą w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.- przysługuje mu refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury i informacji, o których mowa w art. 18a, dokumentujących dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023r do 31 grudnia 2023r. oraz od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 30 czerwca 2024r. do tego odbiorcy paliw gazowych.

Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa wyżej rozumie się:

  • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
  • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Świadczenie to nie ma określonej ustawowo kwoty, a będzie stanowić refundację podatku VAT w kwocie z faktury za dostarczenie gazu.

Wniosek o refundację podatku VAT składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023r. składa się nie później niż do 30 września 2024r, lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych:

  • w formie papierowej: osobiście (może tego dokonać przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za zgodą ubiegającego się o pomoc) lub za pośrednictwem poczty,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym).

Refundacja podatku VAT nastąpi z faktur za gaz zużyty w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. oraz od 1 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024r.
O zwrot podatku VAT można ubiegać się po otrzymaniu i opłaceniu pierwszej i każdej kolejnej faktury za paliwa gazowe w ww. okresie.

Refundacji podlega podatek VAT od paliw gazowych tj. m. in. gaz ziemny dostarczany za pomocą sieci gazowej.

UWAGA!

Refundacja nie dotyczy skroplonego gazu LPG ani ogrzewania dostarczanego z sieci miejskiej (MPEC).

Dochód weryfikowany jest jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku. Sposób liczenia dochodu jest analogiczny jak przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny, czy dodatek osłonowy.

W przypadku złożenia pierwszego wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT w okresie:
• od 1 stycznia 2023r. do 31 lipca 2023r.– uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2021 r.
• od 1 sierpnia 2023r. do 31 lipca 2024 r.– uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2022 r.
• od 1 sierpnia 2024r. do 30 września 2024 r. – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2023 roku

Do wniosku o refundację podatku VAT należy załączyć:
• fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne obejmującą okres dotyczący wniosku,
• dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

W przypadku złożenia wniosku o refundację podatku VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej, do wniosku można załączyć odwzorowania dokumentów wyżej wymienionych.

Informacje przedstawione we wniosku o refundację podatku VAT składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

3. Podstawa prawna

• ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. oraz w 2024r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 2687 ze zm.)
• ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 295)
• ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576,1967 i 2456)
• ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 390 ze zm.)
• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022r. poz 2556)
• ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.),

4. Tryb udzielania refundacji podatku VAT

Składa się z następujących etapów:
1. Złożenie wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023r. oraz w 2024r.
2. Sprawdzenie wniosku pod względem formalnym oraz rozeznanie sytuacji osobistej i rodzinnej osoby ubiegającej się o refundację podatku VAT.
3. Wydanie rozstrzygnięcia.
4. Wypłata świadczenia.
5. Załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu 2 miesięcy – w miarę posiadanych środków na realizację wypłat refundacji podatku VAT.

5. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

6. Formularze do pobrania

Wzór wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2024 r.
Ministerstwa Klimatu i Środowiska / Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2024 r. 

 

Opracował: Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych, stan na dzień 08-01-2024

Skip to content