Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych

Home / O nas / Struktura organizacyjna / Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych

Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych

Symbol: „ŚRDM”
Adres: 25–520 Kielce, ul. Targowa 18, XII piętro
Kierownik: Edyta Ciesielska
Zastępca kierownika: Ewa Miter
Zastępca kierownika: Tomasz Sowiński
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 7:30–15:30
  • +48 41 343 21 33
  • +48 41 368 29 85
  • +48 570 188 010

Do podstawowych zadań Działu Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych należy:

1) ustalanie prawa do:
a) dodatków mieszkaniowych,
b) dodatków energetycznych,
c) dodatków osłonowych,
d) refundacji podatku VAT,
– oraz wypłacanie tych świadczeń
2) ustalanie prawa do zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego:
a) z tytułu urodzenia dziecka,
b) z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
c) z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
d) z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
e) z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
f) z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
g) z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
– oraz wypłacanie tych świadczeń,
3) ustalanie prawa do świadczeń opiekuńczych:
a) zasiłku pielęgnacyjnego,
b) świadczenia pielęgnacyjnego,
c) specjalnego zasiłku opiekuńczego,
– oraz wypłacanie tych świadczeń,
4) ustalanie prawa do:
a) zasiłku dla opiekuna,
b) jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
c) świadczenia rodzicielskiego,
d) jednorazowego świadczenia „Za życiem” z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
e) świadczenia „Kielecki Bon Żłobkowy”,
– oraz wypłacanie tych świadczeń,
5) ustalanie prawa do świadczeń wychowawczych w przypadku wniosków złożonych do 31 grudnia 2021 roku oraz wypłacanie tych świadczeń,
6) wydawanie zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

Do zadań Działu Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych należy ponadto:

1) przyjmowanie wniosków,
2) weryfikacja złożonych wniosków,
3) pozyskiwanie dokumentacji niezbędnej do rozpatrywania wniosków w formie pisemnej i elektronicznej oraz odzyskiwanie dokumentów z archiwum,
4) prowadzenie postępowania administracyjnego oraz wydawanie decyzji administracyjnych,
5) wydawanie rozstrzygnięć w sprawach nie wymagających wydania decyzji administracyjnych i wysyłanie drogą elektroniczną powiadomień do klientów,
6) wprowadzanie do Centralnej ewidencji emisyjności budynków danych i informacji w zakresie przyznanych świadczeń z pomocy społecznej w zakresie dodatku mieszkaniowego,
7) prowadzenie postępowań w sprawach nienależnie pobranych świadczeń i dodatków,
8) kontakt z klientami w celu pozyskania dokumentacji niezbędnych w postępowaniu oraz w celu ustalenia terminów spłaty nienależnie pobranych świadczeń i dodatków, a także naliczenia odsetek na dzień spłaty,
9) kierowanie spraw do organów ścigania w przypadku świadczeń nienależnie pobranych,
10) współpraca z urzędami w zakresie pozyskiwania niezbędnych zaświadczeń,
11) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,
12) prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych w przypadku rodzin, których członkowie przebywają poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
13) współpraca ze Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim oraz komórkami organizacyjnymi Ośrodka,
14) kierowanie spraw do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przypadku odwołań od decyzji administracyjnych,
15) kierowanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego dokumentacji w sprawach wymagających stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnych,
16) przygotowanie korespondencji urzędowej do doręczenia za pośrednictwem gońców oraz Poczty Polskiej,
17) powiadamianie klientów o terminie odbioru korespondencji urzędowej w siedzibie Działu,
18) przygotowanie dokumentów do archiwizacji,
19) sporządzanie i zatwierdzanie comiesięcznych:
a) list przekazów pocztowych,
b) list przelewów bankowych,
c) dodatkowych list wypłat do kasy Ośrodka oraz list wypłat świadczeń niepodjętych w wyznaczonych terminach,
20) opracowywanie projektu planu wydatków budżetowych Działu Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych oraz analiza wykonania planu wydatków,
21) prowadzenie spraw dotyczących ubezpieczeń w programie PŁATNIK,
22) sporządzanie sprawozdawczości z zadań realizowanych w Dziale.

Opracował: Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych, stan na dzień 04-04-2024

Skip to content