Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych

Home / O nas / Struktura organizacyjna / Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych

Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych

Symbol: „ŚRDM”
Adres: 25–520 Kielce, ul. Targowa 18, XII piętro
Kierownik: Edyta Ciesielska
Zastępca kierownika: Ewa Miter
Zastępca kierownika: Tomasz Sowiński
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 7:30–15:30
 • +48 41 343 21 33
 • +48 41 368 29 85
 • +48 570 188 010

Do podstawowych zadań Działu Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych należy:

1) ustalanie prawa do:

 • dodatków mieszkaniowych,
 • dodatków energetycznych,
 • dodatków osłonowych,
 • dodatków węglowych,
 • dodatków dla gospodarstw domowych,

– oraz wypłacanie tych świadczeń,

2) ustalanie prawa do zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego:

 • z tytułu urodzenia dziecka,
 • z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
 • z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 • z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
 • z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
 • z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,

– oraz wypłacanie tych świadczeń,

3) ustalanie prawa do świadczeń opiekuńczych:

 • zasiłku pielęgnacyjnego,
 • świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w związku z koniecznością opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny,
 • specjalnego zasiłku opiekuńczego,

– oraz wypłacanie tych świadczeń,

4) ustalanie prawa do:

 • zasiłku dla opiekuna,
 • jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
 • świadczenia rodzicielskiego,
 • jednorazowego świadczenia „Za życiem” z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
  świadczenia „Kielecki Bon Żłobkowy”,

– oraz wypłacanie tych świadczeń,

5) ustalanie prawa do świadczeń wychowawczych w przypadku wniosków złożonych do 31.12.2021 r. oraz wypłacanie tych świadczeń.

6) Do zadań Działu Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych należy ponadto:

 • przyjmowanie wniosków,
 • weryfikacja złożonych wniosków,
 • pozyskiwanie dokumentacji niezbędnej do rozpatrywania wniosków w formie pisemneji elektronicznej oraz odzyskiwanie dokumentów z archiwum,
 • prowadzenie postępowania administracyjnego oraz wydawanie decyzji administracyjnych,
 • wydawanie rozstrzygnięć w sprawach nie wymagających wydania decyzji administracyjnych i wysyłanie drogą elektroniczną powiadomień do klientów,
 • prowadzenie postępowań w sprawach nienależnie pobranych świadczeń i dodatków,
 • kontakt z klientami w celu pozyskania dokumentacji niezbędnych w postępowaniu oraz w celu ustalenia terminów spłaty nienależnie pobranych świadczeń i dodatków a także naliczenia odsetek na dzień spłaty,
 • kierowanie spraw do organów ścigania w przypadku świadczeń nienależnie pobranych,
 • współpraca z urzędami w zakresie pozyskiwania niezbędnych zaświadczeń,
 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,
 • prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych w przypadku rodzin, których członkowie przebywają poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
 • współpraca ze Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim oraz komórkami organizacyjnymi Ośrodka,
 • kierowanie spraw do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przypadku odwołań od decyzji administracyjnych,
 • kierowanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego dokumentacji w sprawach wymagających stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnych,
 • przygotowanie dokumentów do archiwizacji.
 • sporządzanie i zatwierdzanie comiesięcznych:
  list przekazów pocztowych,
  list przelewów bankowych,
  dodatkowych list wypłat do kasy Ośrodka oraz list wypłat świadczeń niepodjętych w wyznaczonych terminach,
  opracowywanie projektu planu wydatków budżetowych Działu Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych oraz analiza wykonania planu wydatków,
 • prowadzenie spraw dotyczących ubezpieczeń w programie PŁATNIK,
 • sporządzanie sprawozdawczości z zadań realizowanych w Dziale.

Opracował: Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych, stan na dzień 10-11-2022

Skip to content