Pomoc dla osób usamodzielnianych

Home / Formy pomocy / Pomoc dla osób usamodzielnianych

1. Informacje ogólne dla klienta

Zgodnie z przesłankami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, zwanej dalej „osobą usamodzielnianą”, w przypadku gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu, przyznaje się:

A. Pomoc na kontynuowanie nauki

1) Przyznaje się osobie usamodzielnianej, jeżeli kontynuuje naukę:

 • w szkole;
 • w zakładzie kształcenia nauczycieli;
 • w uczelni;
 • na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia;
 • u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

2) Wysokość pomocy wynosi nie mniej niż 566,00 zł miesięcznie.

3) Pomoc przyznaje się na czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25. roku życia.

Pomocy udziela starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania usamodzielnionego wychowanka przed umieszczeniem w ww. placówkach.

B. Pomoc na usamodzielnienie

1) W przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną – nie mniej niż 3 730,00 zł, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat;

2) W przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną:

 • nie mniej niż 7 458,00,00 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat,
 • nie mniej niż 3 730,00 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,
 • nie mniej niż 1 865,00 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku.

Jeśli osoba usamodzielniana kontynuuje naukę pomoc na usamodzielnienie wypłaca się po ukończeniu nauki, nie później jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia.

C. Pomoc na zagospodarowanie

1) Wypłacana jest jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia, w wysokości nie niższej niż 1 695,00 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż 3 390,00 zł.

2) Pomoc na zagospodarowanie może być przyznana w formie rzeczowej.

Pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:

 • 3 lat – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną;
 • roku – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.

Osoba usamodzielniana co najmniej rok przed osiągnięciem przez nią pełnoletności wskazuje osobę, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawia pisemną zgodę tej osoby.

Warunkiem przyznania pomocy na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie jest złożenie wniosku oraz posiadanie zatwierdzonego indywidualnego programu usamodzielnienia przez dyrektora MOPR w Kielcach, określającego w szczególności:

 • zakres współdziałania osoby usamodzielnianej z opiekunem usamodzielnienia;
 • sposób uzyskania przez osobę usamodzielnianą wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych, pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz w podjęciu przez osobę usamodzielnianą zatrudnienia.

Pomoc na usamodzielnienie oraz pomoc na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.

Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki i pomocy na usamodzielnienie osoba usamodzielniana składa w powiecie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej.

Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie składa się w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.

Przyznanie lub odmowa przyznania pomocy następuje w drodze decyzji administracyjnej.

2. Wymagane dokumenty

1) indywidualny program usamodzielnienia zatwierdzony przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, zawierający zobowiązanie do realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia oraz deklarację, że pomoc zostanie wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem;
2) zobowiązanie do rozliczenia 70% kwoty przyznanej pomocy na usamodzielnienie i 100% kwoty przyznanej pomocy na zagospodarowanie;
3) zaświadczenie o dochodach osoby usamodzielnianej uzyskane w miesiącu poprzedzający miesiąc złożenia wniosku;
4) dokument potwierdzający numer konta bankowego;
5) zaświadczenie o kontynuowaniu nauki z podaną klasą lub semestrem nauki, systemem nauki (dzienny, zaoczny, wieczorowy), planowanym terminem zakończenia nauki, przedkładane na początku każdego semestru.

3. Podstawa prawna

 • art. 86 ust 2, 3, art. 140 ust.1 pkt 1 lit. a-c, 141 ust. 1, art. 142, art. 143 ust. 1, ust. 2, art. 144, art. 145, art. 146, art. 148, art. 149, art. 151 ust. 1, art. 153, art. 182 ust. 1-3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.);
 • obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej (M.P. poz. 282);
 • art. 41, art. 104, art. 108 §1, art. 127 § 1,2, art. 129 §1,2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

4. Formularze do pobrania

5. Sprawę załatwia

Dział Opieki i Wychowania

Opracował: Dział Opieki i Wychowania, stan na dzień 30-08-2020

Skip to content