Mieszkania chronione treningowe dla osób przygotowujących się do usamodzielnienia

Home / Formy pomocy / Pomoc społeczna / Mieszkania chronione treningowe dla osób przygotowujących się do usamodzielnienia

1. Informacje ogólne dla klienta

1) Pobyt w mieszkaniu chronionym może być przyznany osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt. 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

2) Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.

3) Na terenie gminy Kielce funkcjonują 3 mieszkania chronione treningowe dla osób przygotowujących się do usamodzielnienia:

 • 1 mieszkanie – 25–324 Kielce, ul. Sandomierska 126,
 • 2 mieszkania – 25–533 Kielce, ul. Marszałkowska 12.

4) Mieszkania chronione mają na celu życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem poprzez pracę socjalną oraz przygotowanie osób tam przebywających przez specjalistów do prowadzenia samodzielnego życia. Przeznaczone są dla 9 osób usamodzielnionych, które ukończyły 18 lat i opuściły pieczę zastępczą oraz posiadają zatwierdzony indywidualny program usamodzielnienia, a ponadto spełniają poniższe warunki:

 • nie maja możliwości powrotu do środowiska naturalnego;
 • posiadają własne źródło dochodu;
 • oczekują na przyznanie mieszkania z zasobów gminy;
 • wymagają wsparcia i pomocy w podjęciu samodzielnego życia.

5) Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny.

6) W oparciu o przeprowadzony wywiad środowiskowy w drodze decyzji administracyjnej, zostaje przyznane prawo pobytu w mieszkaniu oraz określona procentowa wysokość odpłatności jaką mieszkaniec będzie ponosił przez okres pobytu. Czas pobytu w mieszkaniach chronionych nie może przekraczać 24 miesięcy.

2. Zapoznaj się

Kryteria przyznawania świadczeń

3. Podstawa prawna

 • Art. 36 ust. 2 lit. n, q, art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1508 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych (t.j.: Dz.U. 2012 poz. 305);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych (t.j.: Dz.U. 2016 poz. 259);
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U. 2016 poz. 1406 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2015 poz. 1058).

4. Sprawę załatwia

Rejony Opiekuńcze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach właściwe według miejsca zamieszkania wnioskodawcy
Klub Integracji Społecznej

Opracował: Klub Integracji Społecznej, stan na dzień 01-10-2020

Skip to content