Klub Integracji Społecznej

Home / O nas / Struktura organizacyjna / Klub Integracji Społecznej

Klub Integracji Społecznej

Symbol: „KIS”
Adres: 25–507 Kielce, ul. Henryka Sienkiewicza 34, II piętro, pok. 1–4
Kierownik: Michał Gaweł
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 7:30–15:30
 • +48 514 643 766
 • +48 790 598 973

Do podstawowych zadań Klubu Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach należy

1) podejmowanie działań mających na celu:
a) pomoc w znalezieniu pracy na czas określony, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, wykonywanie usług na podstawie umów cywilnoprawnych oraz przygotowanie do podjęcia działalności w formie np. spółdzielni socjalnej,
b) budowanie partnerstwa na lokalnym rynku pracy,
c) udzielanie poradnictwa zawodowego,
d) organizowanie prac społecznie użytecznych, robót publicznych oraz staży, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
e) działalność samopomocowa w zakresie zatrudnienia, spraw mieszkaniowych i socjalnych,
2) organizowanie spotkań grupowych oraz indywidualnych z uczestnikami Klubu, w tym:
a) spotkania z przedstawicielami pracodawców,
b) wyjazdy do zakładów pracy,
3) współpraca z Miejskim Urzędem Pracy w Kielcach w sprawach związanych z realizacją zadań Klubu,
4) sporządzanie sprawozdawczości z zadań realizowanych w Klubie Integracji Społecznej.

Uczestnikiem Klubu Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach mogą zostać osoby, z którymi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach zawarł kontrakt socjalny oraz gdy spełniają one, co najmniej jeden z poniżej wymienionych warunków, o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym:

 • bezdomny realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • uzależniony od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie opieki zdrowotnej;
 • uzależniony od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej;
 • chory psychicznie, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;
 • długotrwale bezrobotny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • zwolniony z zakładu karnego, mający trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • uchodźca realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • osoba niepełnosprawna, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, który podlega wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie jest w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajduje się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

Uczestnikami Klubu Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach nie mogą być osoby, które mają prawo do:

 • zasiłku dla bezrobotnych,
 • zasiłku przedemerytalnego,
 • świadczenia przedemerytalnego,
 • renty strukturalnej,
 • renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • emerytury,
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Po 6 miesiącach uczestnictwa w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, każdy uczestnik otrzymuje status „Absolwenta Klubu Integracji Społecznej”, co z kolei uprawnia do skorzystania z instrumentu rynku pracy zwanego „zatrudnieniem wspieranym”. Uczestnik KIS zatrudniony przez pracodawcę w ramach zatrudnienia wspieranego może liczyć na zatrudnienie w formie umowy o pracę nawet do 24 miesięcy.

 Sporządził: Michał Gaweł, kierownik Klubu Integracji Społecznej, stan na dzień 04-04-2024

Skip to content