Świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców

Home / Formy pomocy / Pomoc społeczna / Świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców

1. Informacje ogólne dla klienta

Świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego udziela się cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w celu wspierania procesu ich integracji.

Jest to świadczenie fakultatywne, zgodnie z art. 36 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

2. Zapoznaj się

Kryteria przyznawania świadczeń

3. Podstawa prawna

  • Art. 8 ust. 1, art. 14, art. 17 ust. 1 pkt. 5, art. 36 pkt 1 lit. g, art. 91 – 95, art. 102, art. 106, art. 107 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1507 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (t.j.: Dz.U. 2017 poz. 1788);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (t.j.: Dz.U. 2018 poz. 1358);
  • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j.: Dz. U. 2020 poz. 35);
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1946).

4. Sprawę załatwia

Rejony Opiekuńcze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach właściwe według miejsca zamieszkania wnioskodawcy
Dział Pomocy Środowiskowej, pokoje nr: 3, 10, 13, 16 – parter, 37 – I piętro

Opracował: Dział Pomocy Środowiskowej, stan na dzień 18-06-2020

Skip to content