Dział Pomocy Środowiskowej

Home / O nas / Struktura organizacyjna / Dział Pomocy Środowiskowej

Dział Pomocy Środowiskowej

Symbol: „P.Ś.”
Adres: 25–544 Kielce, ul. Studzienna 2
Pokoje nr: 3, 10, 13, 16 – parter, 37 – I piętro
Kierownik: Agata Bednarz
Zastępca kierownika: Jolanta Łukasiewicz
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 7:30–15:30
  • +48 41 331 25 24 wew. 224, 225, 226, 230, 232, 254, 261

Dział Pomocy Środowiskowej – Punkt Informacyjno–Interwencyjny

Symbol: „P.Ś.”
Adres: 25–544 Kielce, ul. Studzienna 2
Obsługa punktu: Marzena Nawrot
Sylwia Raduszewska
Kierownik: Agata Bednarz
Zastępca kierownika: Jolanta Łukasiewicz
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 7:30–15:30
  • +48 41 331 25 24 wew. 230

Do zadań Działu Pomocy Środowiskowej należy

1) bieżące monitorowanie i nadzór nad realizacją budżetu w zakresie świadczeń pieniężnych pomocy społecznej,
2) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny,
3) obsługa Samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych miasta Kielce,
4) wypłata świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej,
5) wypłata wynagrodzeń dla opiekunów prawnych,
6) nadzór nad sprawami dotyczącymi potwierdzania prawa do świadczeń zdrowotnych,
7) współpraca z Rejonami Opiekuńczymi, Działem ds. Bezdomności i Ośrodkiem Interwencyjno-Terapeutycznym w zakresie realizacji świadczeń pieniężnych w systemie TT-POMOC,
8) doradztwo merytoryczne i konsultowanie postępowań administracyjnych w indywidualnych sprawach klientów pomocy społecznej,
9) opracowanie jednolitych procedur dotyczących postępowań administracyjnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego,
10) organizacja pracy Rejonów Opiekuńczych oraz nadzór nad pracą ich pracowników,
11) nadzór merytoryczny nad tworzeniem bazy danych w systemie TT-POMOC przez pracowników Rejonów Opiekuńczych/Działu ds. Bezdomności/Ośrodka Interwencyjno-Terapeutycznego,
12) tworzenie katalogu decyzji administracyjnych w zakresie udzielania świadczeń pieniężnych pomocy społecznej i bieżąca aktualizacja podstaw prawnych,
13) realizowanie wypłat świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej na bazie decyzji administracyjnych zatwierdzonych przez Rejony Opiekuńcze, Dział ds. Bezdomności i Ośrodek Interwencyjno-Terapeutyczny w programie TT-POMOC,
14) organizowanie realizacji świadczeń w formie talonów żywnościowych,
15) prowadzenie rejestru odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego od decyzji administracyjnych dotyczących udzielania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
16) prowadzenie spraw klientów Rejonów Opiekuńczych – dłużników oraz egzekucji administracyjnej nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych pomocy społecznej,
17) wydawanie indywidualnych kart przedpłaconych bankowych dla klientów pomocy społecznej,
18) obsługa programu PŁATNIK w zakresie świadczeń zdrowotnych i społecznych osób korzystających z pomocy społecznej i realizujących indywidualny program zatrudnienia socjalnego,
19) nadzór nad sprawami osób realizujących indywidualny program zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej w Kielcach,
20) nadzór nad sprawami dotyczącymi zawiadomień o popełnieniu przestępstwa przez klientów pobierających świadczenia pieniężne pomocy społecznej,
21) przygotowanie zaświadczeń o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej z bazy danych TT-POMOC dla klientów Rejonów Opiekuńczych, Działu ds. Bezdomności i Ośrodka Interwencyjno-Terapeutycznego,
22) przygotowanie decyzji administracyjnych do wysyłki klientom pomocy społecznej,
23) udział w akcjach pomocowych na rzecz klientów pomocy społecznej,
24) obsługa klientów zgłaszających się do Punktu Interwencyjno-Informacyjnego w zakresie:
a) załatwiania spraw interwencyjnych klientów pomocy społecznej,
b) informowania klientów o formach pomocy świadczonych przez Ośrodek i kierowanie do właściwych komórek organizacyjnych,
c) wydawania decyzji administracyjnych dla osób odbierających świadczenia w kasie,
d) wydawania zaświadczeń dla klientów,
25) realizacja jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
26) rozpatrywanie wniosków o wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy podmiotom, w szczególności osobom fizycznym prowadzącym gospodarstwo domowe, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
27) sporządzanie sprawozdawczości z zadań realizowanych w Dziale.

Opracował: Dział Pomocy Środowiskowej, stan na dzień 04-04-2024

Skip to content