Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika

Home / Formy pomocy / Środki PFRON / Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika

1. Informacje ogólne dla klienta

1) Warunkiem przyznania dofinansowania jest posiadanie przez wnioskodawcę w orzeczeniu o niepełnosprawności lub orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności symbolu 03-L lub 03-L wraz z symbolem 04-O lub symboli równoważnych stosowanych we wcześniejszych orzeczeniach. W przypadku orzeczenia, w którym brak jest zapisu dotyczącego przyczyny niepełnosprawności, schorzenia te winny być potwierdzone zaświadczeniem lekarza specjalisty wystawionym na druku stanowiącym załącznik do wniosku.

2) Wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia, wysokość dofinansowania corocznie określana jest i opiniowana przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych

3) Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

4) Dofinansowaniu nie podlega świadczenie usługi przez tłumacza PJM, SJM i SKOGN w organach administracji publicznej (przez organ administracji publicznej rozumie się ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, działające w nich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej zespolonej i niezespolonej, organy jednostek samorządu terytorialnego) oraz w innych jednostkach, które ma mocy przepisów są zobowiązane do zapewnienia dostępu do ww. usług.

5) Dofinansowanie nie będzie przyznawane w przypadku świadczenia usługi przez osoby spokrewnione.

6) Osoba świadcząca usługi musi udokumentować swoje uprawnienia.

2. Tryb udzielenia pomocy

  • Dofinansowania udziela się na wniosek osoby niepełnosprawnej lub jej przedstawiciela ustawowego.

3. Tryb załatwienia sprawy

Umowa cywilno-prawna na dofinansowanie.

4. Termin załatwienia

Wnioski rozpatrywane są po otrzymaniu z PFRON informacji o wysokości środków oraz po podjęciu przez Radę Miasta Kielce uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków PFRON przypadających według algorytmu w danym roku kalendarzowym na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Gminie Kielce.

5. Podstawa prawna

  • art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.);
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 926);
  • ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 426).

6. Wymagane dokumenty

1) Wniosek o dofinansowanie (załącznik),

2) Kopia aktualnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność,

3) Klauzula informacyjna RODO (załącznik nr 1),

4) Aktualne zaświadczenie od lekarza specjalisty zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności, jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu (załącznik nr 2),

5) Oferta na wykonanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika,

6) Potwierdzenie posiadania przez tłumacza języka migowego wpisu do rejestru wojewody.

7. Formularze do pobrania

8. Sprawę załatwia

Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych, pokój nr 8, tel. +48 41 331 25 24 wew. 234

Opracował: Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych, stan na dzień: 15-03-2021

Skip to content