Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika

Home / Formy pomocy / Środki PFRON / Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika

1. Informacje ogólne dla klienta

1) O dofinansowanie na usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023r., poz. 100 z późń. zm.) lub orzeczenie równoważne jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności a usługa ta przyczyni się do niezależnego, samodzielnego i aktywnego funkcjonowania.

2) Wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia, wysokość dofinansowania corocznie określana jest i opiniowana przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych

3) Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

4) Dofinansowaniu nie podlega świadczenie usługi przez tłumacza PJM, SJM i SKOGN w organach administracji publicznej (przez organ administracji publicznej rozumie się ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, działające w nich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej zespolonej i niezespolonej, organy jednostek samorządu terytorialnego) oraz w innych jednostkach, które ma mocy przepisów są zobowiązane do zapewnienia dostępu do ww. usług.

5) Dofinansowanie nie będzie przyznawane w przypadku świadczenia usługi przez osoby spokrewnione.

6) Osoba świadcząca usługi musi udokumentować swoje uprawnienia.

2. Tryb udzielenia pomocy

  • Dofinansowania udziela się na wniosek osoby niepełnosprawnej lub jej przedstawiciela ustawowego.

3. Tryb załatwienia sprawy

Umowa cywilno-prawna na dofinansowanie.

4. Termin załatwienia

Wnioski rozpatrywane są po otrzymaniu z PFRON informacji o wysokości środków oraz po podjęciu przez Radę Miasta Kielce uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków PFRON przypadających według algorytmu w danym roku kalendarzowym na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Gminie Kielce.

5. Podstawa prawna

  •  Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 100 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 926)

6. Wymagane dokumenty

1. Wniosek o dofinansowanie usług tłumacza języka migowego/tłumacza – przewodnika.
2. Orzeczenie potwierdzającego niepełnosprawność,
3. Klauzula informacyjna RODO (załącznik nr 1),
4. Zaświadczenie lekarskie od lekarza specjalisty dla celów związanych z ubieganiem się przez osobę z niepełnosprawnością w MOPR w Kielcach o dofinansowanie ze środków PFRON usług języka migowego lub tłumacza przewodnika (załącznik nr 2),
5. Oferta na wykonanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, określająca ilość godzin, termin, miejsce realizacji i koszt usługi.
6. Potwierdzenie posiadania przez tłumacza języka migowego wpisu do rejestru wojewody.

 

7. Formularze do pobrania

1. Wniosek o dofinansowanie usług tłumacza języka migowego/tłumacza – przewodnika.pdf
2. Załącznik nr 1 – Klauzula informacyjna RODO.pdf
3. Załącznik nr 2 – Zaświadczenie lekarskie od lekarza specjalisty dla celów związanych z ubieganiem się przez osobę z niepełnosprawnością w MOPR w Kielcach o dofinansowanie ze środków PFRON usług języka migowego lub tłumacza przewodnika.pdf
4. Pełnomocnictwo do dokonywania na rzecz mocodawcy wszystkich czynności związanych z wnioskiem o dofinansowanie złożonym w systemie SOW.pdf
5. Odwołanie pełnomocnictwa do dokonywania na rzecz mocodawcy wszystkich czynności związanych z wnioskiem o dofinansowanie złożonym w systemie SOW.pdf
6. Załączniki do wniosku.pdf

8. Sprawę załatwia

Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych, pokój nr 7, tel. +48 41 331 25 24 wew. 243

Opracował: Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych, stan na dzień: 15-03-2021

Skip to content