Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych

Home / O nas / Struktura organizacyjna / Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych

Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych

Symbol: „A.N.”
Adres: 25–544 Kielce, ul. Studzienna 2
Pokoje nr: 6, 7, 8, 9 – parter
Kierownik: Ewa Kopycińska
Zastępca kierownika: Iwona Duda
Zastępca kierownika Monika Wójcik
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 7:30–15:30
  • +48 41 331 25 24 wew. 233, 234, 235, 243, 250
  • +48 41 362 68 83

1) rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych:
a) tworzenie nowych miejsc pracy lub przystosowanie istniejących miejsc pracy do potrzeb niepełnosprawnych pracowników,
b) merytoryczny nadzór nad realizacją umów zawartych z pracodawcami,
c) przyznawanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej,
d) refundacja kosztów szkoleń,
e) zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy,
2) rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych:
a) udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym w korzystaniu z turnusów rehabilitacyjnych:
– rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych,
– pomoc przy wyborze turnusu, rezerwacja miejsc,
b) podejmowanie działań zmierzających do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych:
– rozpatrywanie wniosków,
– zawieranie umów z wnioskodawcami,
– odbiór prac związanych z likwidacją barier, rozliczanie umów,
c) rozpatrywanie wniosków osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w sprawach dofinansowania sportu, kultury i turystyki osób niepełnosprawnych,
d) udzielanie dofinansowania do:
– sprzętu rehabilitacyjnego dla podmiotów gospodarczych i osób indywidualnych,
– zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób indywidualnych,
– nadzór nad Warsztatami Terapii Zajęciowej,
3) współpraca z PFRON i Oddziałem Świętokrzyskim przy realizacji programów celowych skierowanych do powiatów w zakresie integracji i rozwoju osób niepełnosprawnych:
a) zawieranie umów,
b) ocena formalna i merytoryczna złożonych wniosków,
c) realizacja procedur programowych,
4) realizacja programu „Zajęcia klubowe w WTZ”,
5) realizacja pilotażowego programu „Aktywny samorząd”,
6) realizacja programu „Wyrównywanie różnic między regionami III”,
7) przygotowywanie i przeprowadzanie procedur formalno-prawnych powoływania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
8) współpraca z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych w zakresie:
a) opiniowania projektów programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
b) opiniowania projektów uchwał Rady Miasta Kielce pod kątem dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
9) opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, współpraca przy tworzeniu i realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych Miasta Kielce,
10) monitoring w zakresie przestrzegania praw osób niepełnosprawnych:
a) udzielanie informacji o ulgach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych,
b) współpraca z organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządów terytorialnych w zakresie kompleksowej pomocy osobom niepełnosprawnym w dostępie do informacji,
11) wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych,
12) sporządzanie sprawozdawczości z zadań realizowanych w Dziale.

Opracował: Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych, stan na dzień 04-04-2024

Skip to content