Przyznawanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej

Home / Formy pomocy / Środki PFRON / Przyznawanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej

1. Informacje ogólne dla klienta

1. Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może otrzymać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jednorazowe środki na:

a) podjęcie po raz pierwszy działalności:

  • gospodarczej, bez względu na formę prawną tej działalności,
  • rolniczej, w tym polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, bez względu na formę prawną tej działalności,
  • w formie spółdzielni socjalnej.

b) ponowne podjęcie działalności, o której mowa w pkt 1, jeżeli zgodnie z oświadczeniem wnioskodawcy upłynęło co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzenia działalności, samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami lub podmiotami, lub od ustania członkostwa w spółdzielni socjalnej – jeżeli nie otrzymała bezzwrotnych środków publicznych na ten cel.

2. Środki mogą być przyznane odrębnie każdemu wnioskodawcy, który zamierza:

a) podjąć działalność gospodarczą lub rolniczą:

  • samodzielnie,
  • wspólnie z innymi osobami lub podmiotami,
  • w wyniku przystąpienia do działalności gospodarczej lub rolniczej prowadzonej przez inne osoby lub podmioty,

b) zostać założycielem spółdzielni socjalnej,

c) nabyć członkostwo w spółdzielni socjalnej w wyniku przystąpienia do tej spółdzielni po jej założeniu.

3. Wysokość pomocy:

Maksymalna wysokość pomocy określonej w umowie zawartej z Prezydentem wynosi:

  • nie więcej niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku zobowiązania wnioskodawcy do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy,
  • od sześciokrotności do piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku zobowiązania wnioskodawcy do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 24 miesięcy.

Środki te przyznawane są jako pomoc de minimis.

 

2. Tryb udzielenia pomocy

1. Dofinansowanie następuje na wniosek zainteresowanego.

2. Druk wniosku Wn-O o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej osoba zainteresowana może otrzymać w siedzibie Działu Adaptacji Osób Niepełnosprawnych przy ul. Studziennej 2 w pokoju nr  14. Możliwe jest także pobranie wniosku ze strony internetowej www.mopr.kielce.pl

3. Tryb załatwienia sprawy

Umowa cywilno-prawna

4. Termin załatwienia

Wnioski rozpatrywane są po otrzymaniu z PFRON informacji o wysokości środków oraz po podjęciu przez Radę Miasta Kielce uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków PFRON przypadających według algorytmu w danym roku kalendarzowym na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Gminie Kielce.

5. Podstawa prawna

  • 12a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 100 z późn. zm.),
  • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej (Dz.U. z 2022r. poz. 1330).

6. Wymagane dokumenty

1) wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej;

2) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

3) zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia działalności gospodarczej;

4) zgoda na przetwarzanie danych osobowych – klauzula informacyjna RODO;

5) dokument potwierdzający wolę innych osób lub podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, rolniczą albo działalność w formie spółdzielni socjalnej przyjęcia wnioskodawcy do tej działalności;

6) oświadczenie wnioskodawcy o dokonaniu czynności pozwalających na zapoznanie potencjalnych klientów z ofertą planowanej działalności;

7) dokumenty potwierdzające dokonanie czynności, które pozwolą na zapewnienie płynnej współpracy z dostawcą i kontrahentami (np. listy intencyjne).

8) dokument, z którego wynika tytuł prawny do gruntów/lokalu/obiektów/pomieszczeń (np. umowa lub umowa przedwstępna dotycząca oddania ich do dyspozycji wnioskodawcy).

9) dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy lub innych osób wymagane w planowanej działalności (np. kserokopie: dyplomu ukończenia szkoły wyższej,  świadectwa szkolnego, świadectwa ukończenia kursu zawodowego, certyfikatu);

10) dokumenty potwierdzające doświadczenie i umiejętności wnioskodawcy lub innych osób przydatne w planowanej działalności (np. kserokopie świadectw pracy, referencje);

11) zgoda (oświadczenie) małżonka na zawarcie umowy przyznającej środki wnioskodawcy
w przypadku pozostawania we wspólności majątkowej;

12) informacja o otrzymanej pomocy de minimis w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy
i poprzedzające go dwa lata kalendarzowe (kopie zaświadczeń);

13) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

 

7. Formularze do pobrania

1. RODO – klauzula informacyjna.pdf
2. Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej.pdf
3. Załączniki do wniosku – rozpoczęcie działalności.pdf
4. Oświadczenie małżonka.pdf
5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf
6. Oświadczenie poręczenia zwrotu środków przez osobę fizyczną.pdf
7. Informacja o otrzymanej pomocy de minimis.pdf

8. Sprawę załatwia

Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych, pokój nr 14, tel.+48 41 331 25 24 wew. 250

Opracował: Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych, stan na dzień: 01-01-2024

Skip to content