Przyznawanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej

Home / Formy pomocy / Środki PFRON / Przyznawanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej

1. Informacje ogólne dla klienta

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może otrzymać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jednorazowe środki na:

1) podjęcie po raz pierwszy działalności:

 • gospodarczej, bez względu na formę prawną tej działalności,
 • rolniczej, w tym polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, bez względu na formę prawną tej działalności,
 • w formie spółdzielni socjalnej.

2) ponowne podjęcie działalności, o której mowa w pkt 1, jeżeli zgodnie z oświadczeniem wnioskodawcy upłynęło co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzenia działalności, samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami lub podmiotami, lub od ustania członkostwa w spółdzielni socjalnej, – jeżeli nie otrzymała bezzwrotnych środków publicznych na ww. cele.
Środki mogą być przyznane odrębnie każdemu wnioskodawcy, który zamierza:

3) podjąć działalność gospodarczą lub rolniczą:

 • samodzielnie,
 • wspólnie z innymi osobami lub podmiotami,
 • w wyniku przystąpienia do działalności gospodarczej lub rolniczej prowadzonej przez inne osoby lub podmioty,

4) zostać założycielem spółdzielni socjalnej,

5) nabyć członkostwo w spółdzielni socjalnej w wyniku przystąpienia do tej spółdzielni po jej założeniu.
Wysokość pomocy:
Maksymalna wysokość pomocy określonej w umowie zawartej z Prezydentem wynosi:

 • nie więcej niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku zobowiązania wnioskodawcy do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy,
 • od sześciokrotności do piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku zobowiązania wnioskodawcy do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 24 miesięcy.

Środki te przyznawane są jako pomoc de minimis.

2. Tryb udzielenia pomocy

1. Dofinansowanie następuje na wniosek zainteresowanego.
2. Druk wniosku Wn-O o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej osoba zainteresowana otrzymuje w siedzibie Działu Adaptacji Osób Niepełnosprawnych przy ul. Studziennej 2 w pokoju nr 8. Możliwe jest także uzyskanie wniosku poprzez pobranie go ze strony internetowej www.mopr.kielce.pl.

3. Tryb załatwienia sprawy

Umowa cywilno-prawna

4. Termin załatwienia

Wnioski rozpatrywane są po otrzymaniu z PFRON informacji o wysokości środków oraz po podjęciu przez Radę Miasta Kielce uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków PFRON przypadających według algorytmu w danym roku kalendarzowym na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Gminie Kielce.

5. Podstawa prawna

 • art. 12 a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 573, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2342 ze zm.),
 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), w rozporządzeniu nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz. UE L 352 z dn. 24.12.2013, str. 9) albo w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz.Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45).

6. Wymagane dokumenty

1) Dokument potwierdzający wolę przyjęcia wnioskodawcy do działalności gospodarczej, rolniczej albo spółdzielni socjalnej prowadzonej przez inne osoby lub podmioty.

2) Dokumenty potwierdzające dokonanie czynności pozwalających na zapoznanie potencjalnych klientów z ofertą planowanej działalności .

3) Dokumenty potwierdzające dokonanie czynności , które pozwolą na zapewnienie płynnej współpracy z dostawcą i kontrahentami.

4) Dokument, z którego wynika tytuł prawny do gruntów/lokalu/obiektów/pomieszczeń (np. umowa lub umowa przedwstępna dotycząca oddani ich do dyspozycji wnioskodawcy).

5) Dokument potwierdzający wysokość wkładu własnego.

6) Dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy lub innych osób, wymagane do prowadzenia działalności.

7) Dokumenty potwierdzające doświadczenie i umiejętności wnioskodawcy lub innych osób, przydatne do prowadzenia działalności.

8) Oświadczenie małżonki/małżonka, w którym wyraża zgodę na zawarcie umowy przyznającej środki.

9) Informacja z numerem konta bankowego, na które przekazane mają być przyznane środki.

10) W przypadku poręczenia zwrotu środków przez osobę fizyczną poręczyciel składa  oświadczenie
o stanie majątkowym, dochodach uzyskiwanych dochodach, ze wskazaniem źródła i kwoty dochodu, oraz o aktualnych zobowiązaniach  finansowych,  z  określeniem  wysokości  miesięcznej  spłaty  zadłużenia,  podając jednocześnie imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, jeżeli został nadany, oraz nazwę, serię  i  numer  dokumentu  potwierdzającego  tożsamość.  Poręczenie przez osobę fizyczną pozostającą we wspólności majątkowej małżeńskiej wymaga zgody  współmałżonka  poręczyciela  na  udzielenie  poręczenia,  wyrażonej  w  formie  pisemnej.

11) Informacja o otrzymanej pomocy de minimis w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy
i poprzedzające go dwa lata kalendarzowe (kopie zaświadczeń).

12) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

13) Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

14) Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania danej pracy (prowadzenia danej działalności gospodarczej).

15) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – klauzula informacyjna RODO.

 

7. Formularze do pobrania

1. RODO – klauzula informacyjna.pdf
2. Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej.pdf
3. Załączniki do wniosku – rozpoczęcie działalności.pdf
4. Oświadczenie małżonka.pdf
5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf
6. Oświadczenie poręczenia zwrotu środków przez osobę fizyczną.pdf
7. Informacja o otrzymanej pomocy de minimis.pdf

8. Sprawę załatwia

Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych, pokój nr 8, tel.+48 41 331 25 24 wew. 234

Opracował: Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych, stan na dzień: 10-01-2022

Skip to content