Informacja – Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Sandomierskiej 126 w Kielcach na potrzeby utworzenia świetlicy specjalistycznej

Numer postępowania: MOPR/4/2020
Kielce, dnia 18.05.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE
OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 25-544 Kielce , ul. Studzienna 2, informuje, że w dniu 17.03.2020 r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Sandomierskiej 126 w Kielcach na potrzeby utworzenia świetlicy specjalistycznej” numer postępowania MOPR/4/2020.

W postępowaniu wpłynęły 3 oferty.

Po dokonaniu otwarcia Zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 18.05.2020 r.

(…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content