Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – MOPR/1/2021

Znak sprawy: MOPR/1/2021

Kielce, dnia 18.06.2021 r.
wg rozdzielnika

INFORMACJA O WYBORZE
OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie25-544 Kielce, ul. Studzienna 2 zwany dalej Zamawiającym informuje, że w dniu 10.06.2021 r. o godz. 11:00 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego zgodnie z postanowieniami art. 359 pkt  1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) [zwanej dalej także „ustawa Pzp”] pn. „USŁUGI W ZAKRESIE ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ DLA UPRAWNIONYCH MIESZKAŃCÓW  KIELC” numer referencyjny: MOPR/1/2021.

(…)
Skip to content