Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – MOPR/3/2021

Znak sprawy: MOPR/3/2021
Kielce, dnia 23.12.2021 r.

wg rozdzielnika

 

INFORMACJA  O  WYBORZE

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 25-544 Kielce , ul. Studzienna 2 informuje, że w dniu 17.12.2021 r. odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone na podstawie art. 359 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) [zwanej dalej także „ustawa Pzp”] pn. „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz usług w ramach Programów: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 i „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2022 oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

 

(…)

 

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content